Deklarationen - holdninger, grundregler og politik

            Deklarationens betydning for området

Grundejerforeningen Klitrosebugten ligger i et område, hvor der tidligere er udvundet, grus, skærver og sten. Da områdets ejere besluttede at udstykke området, lå det hen som et grusgravs-område, som fik lov til at gro til med den flora, som kan overleve i næringsfattig jord.
Gravning og sortering
Dette har skabt vores unikke, kuperede landskab, som er righoldigt på strandengsvegetation, lyng, revling, fyr og andre planter, som man ellers typisk finder i barske landskaber ved Vesterhavet.

Området er rigt på naturoplevelser, som vi sommerhusejere kan glæde os over - og som for mange af os har været den afgørende grund til, at vi valgte at købe grund eller sommerhus netop her. Grundejerforeningen vil arbejde for at bevare denne unikke karakter.
Kig 1977 Start Klitrosevej mod havet

Denne intention understøttes af den deklaration, som ved udstykningen i 1969 blev tinglyst på samtlige matrikler i foreningens område.

Bestyrelsen har indhentet juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende beskrivelse af regler og politik.

Afstande

Der er juridisk præcedens for, at tinglyste deklarationer, som den der er tinglyst på vores grundejerforenings parceller, ikke bliver forældede, og at man som grundejer har ansvaret for overholdelsen af deklarationens forskrifter. Ejer kan f.eks. blive konfronteret med eventuelle overskridelser af byggelinierne af fremtidig køber eller naboer.

Sammen med reguleringen i bygningsvedtægterne har vi et godt regelgrundlag til at sikre en bebyggelse, som passer ind i landskabet, og som sikrer luft mellem bygningerne.

Regelgrundlag

Bygninger må ikke opføres nærmere end 11 m fra skel mod fordelingsvejene og 7 m fra skel mod andre grunde, stikveje eller fællesarealer, og skal placeres med sin hovedretning parallelt med eller vinkelret på det nærmeste skel.
Dette er et klart krav i den tinglyste deklaration, som kommunen ikke kan dispensere fra (selv om der er mildere krav i bygningsvedtægterne), og som grundejerforeningen under ingen omstændigheder dispenserer fra. Disse byggelinjer gælder også for gæstehuse, skure og andre småbygninger.

Bestyrelsen søger ikke efter ulovlige byggerier, men hvis manglende overholdelse af byggelinjerne bliver påtalt, vil bestyrelsen gå ind i sagen for at få ulovligt opførte bygninger flyttet eller fjernet. Hvis der bliver klaget til bestyrelsen over overskridelser, er bestyrelsen juridisk forpligtede til at forfølge sagen - om nødvendigt igennem et retsligt forløb.

Byggelinjer

Bygningerne skal opføres som etplanshuse (ingen udnyttet tagetage) og med en maximal højde over eksisterende terræn på 3 m (langs mindst en langside efter bygningsvedtægterne), samt med en maksimal højde til tagets højeste punkt på 5 m. 

Den oprindelige deklaration kræver en facadehøje på maksimalt 3 m langs alle husets langsider og en maksimal taghældning på 30 grader. Dette har ledt til den bygningskarakter med lave bygninger, som dominerer området i dag. Bestyrelsen opfordrer til, at fremtidige byggerier gennemføres i overensstemmelse med denne byggeskik. Bestyrelsen vil udnytte sin påtaleret i relation til kommunens administration af bygningsvedtægterne for at sikre, at områdets karakter bevares.
I tvivlstilfælde kan bestyrelsen kontaktes for råd og vejledning.
 Byggelinier

Hegn i skel til naboer, veje og fællesarealer skal etableres som levende hegn. Bestyrelsen opfordrer  til, at man ikke planter flere træer end krævet og fælder/fornyer, inden træerne bliver for voldsomme. 
Desuden opfordrer vi til, at man holder sig til beplantninger, som er naturlige i området - og derfor bevarer områdets karakter.

 

Beplantning

Deklarationen - Link til den fulde tekst her

Deklarationen - Link til QuickGuide her