2015 Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Klitrosebugten
afholdt den 2. maj 2015 i Odden forsamlingshus.

Hent som PDF

Generalforsamlingen havde 64 deltagere, der repræsenterede 43 medlemmer, heraf to ved fuldmagt

1. Valg af dirigent
Janne Albertsen blev enstemmigt valgt. Jørgen Kjems blev valgt som referent, og der blev udpeget to stemmetællere fra salen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Carsten Parby (CP) gennemgik årets aktiviteter med brug af Power Point præsentation (Link).
Der har været fire ejerskifter, 5 bestyrelsesmøder, 5 møder i naturplejegruppen (fælles med naboforeningerne), fællesmøde med Gyvelbugten og Tornerosebugtens bestyrelser, møde med biologer fra Odsherred Kommune samt møde med øvrige grundejerforeninger langs Gnibenvej.

CP ridsede kort områdets historie op som baggrund for gennemgang af Projekt Plejeplan for Fællesarealet, der var vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og bekræftet i 2014. Projektet havde fået betydelig støtte fra Odsherred kommune som led i et EU-projekt til naturgenopretning og fra 15. Juni Fonden til projektledelse, supplerende tiltag og rapportering. Projektet har haft stor gavn af ”nyttejobbere” fra kommunen. Der har også været god deltagelse i de afholdte arbejdsdage ( ca. 25 fremmødte begge gange). Der forventes ikke yderligere støtte fra kommunens side. Resterende pilekrat i vores område bliver fjernet for fondsmidler i november. Foreningens egne midler samt egen indsats skal fremover klare færdiggørelsen af projektet og det kommende vedligehold. Der er anskaffet velegnede værktøjer (greb, rive og gyveloptrækker), som kan benyttes til arbejde på fællesarealet og også lånes til privat brug.

CP opfordrede til, at vejrabatterne holdes farbare for vigende trafik, og at bevoksning ved vejene beskæres som anvist på hjemmesiden af hensyn til renovationsbiler og andre store køretøjer. Vejene vil få den årlige istandsættelse snarest og CP takkede de medlemmer, der ad egen drift har repareret huller i vejene.

CP oplyste, at sagen angående stiforbindelsen mellem Sandstensvej og Lyngbugten er under behandling i Naturklagenævnet.
Der har ikke været sager vedrørende overtrædelser af deklarationen i år, hvilket CP tilskrev det nye, let tilgængelige informationsmateriale på hjemmesiden.

Bestyrelsens beretning blev énstemmigt godkendt med akklamation.

3. Reviderede regnskab
Foreningens kasserer Flemming Peuliche (FP) forlagde det reviderede regnskab for 2014 som udviste indtægter på 75.149 kr.; udgifter på 72.100 kr.; et resultat på 3.049 kr.; og en egenkapital på 133.073 kr.

På spørgsmål fra salen om planerne for egenkapitalen størrelse svarede FP, at der ikke skulle oparbejdes en større egenkapital end nogenlunde svarende til et års omsætning, men der var stadig usikkerhed om niveauet for udgifter til vedligehold af fællesarealerne.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt med akklamation.

4. Forslag fra bestyrelsen
Dirigenten foreslog at budget for 2016 og fastsættelse af kontingent behandledes under ét.
FP fremlagde budgettet for 2016 som indeholdt indtægter og udgifter på 104.300 kr. med et kontingent for 2016 på 700 kr. per parcel. Der var afsat 44.000 kr. i 2016 til ekstra indsats fra foreningen i Projekt Plejeplan for Fællesarealet. Peter Hemme foreslog, at  noget af egenkapitalen blev brugt til dette formål med mindre kontingent til følge. CP svarede, at der efter bestyrelsens opfattelse var behov for det økonomiske råderum, der var indeholdt i budgettet, og at vi efter at have set på behovet for ekstra indsats og den pris det kommer til at koste, vil overveje kontingentets størrelse for 2017.

Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2016 blev vedtaget ved afstemning, hvor 33 stemte for ; 4 stemte imod; og 1 undlod at stemme.

5. Forslag fra medlemmerne
Dirigenten forslog, at behandlingen af pkt. 1 i de indkomne forslag fra Leif Renneberg og Peter Hemme blev opdelt i to afsnit:

Pkt.1:  a) Forslag om at Projekt Naturpleje på fællesarealet stoppes
           b) Alternativt forslag om at projekt begrænses til ” at bevoksningen holdes nede og stierne holdes frie”

Ad a)  Peter Hemme redegjorde for baggrunden for forslaget. Han var skeptisk overfor eksperter, der ser hybenroser og havtorn som trusler mod naturen. Han ville fortrække, at lade naturen gå sin gang og begrænse indsatsen til at holde stierne frie. Leif Renneberg supplerede og pegede på, at det var en meget stor opgave, man overlod til den frivillige indsats. Han mente desuden, at projektet nogle steder havde ryddet vækster på private grunde, hvilket Jørgen Nørfort også gav udtryk for. Søren Olufsen sagde OK til et mere begrænset projekt med fokus på rynket rose indenfor en fast budgetramme.
Jacob Wolf  og Erling Mikkelsen var glade for de fællesarbejdsdage og kunne støtte en videreførelse af projektet.
Sune Pilgaard så helst at projektet begrænsedes til slåning af de frie arealer.
Dirigenten bad om tilkendegivelser med stemmesedler fra de, der ønskede projektet stoppet, og da der kun var 7 sådanne tilkendegivelser konkluderede dirigenten, at forslaget om at stoppe projektet var bortfaldet.

Ad b)  Diskussionen fra punkt a) fortsatte. Thorkild Christensen påpegede, at den frivillige indsats på arbejdsdagene var meget nyttig, men ikke tilstrækkelig. Der var stadig meget at gøre med hjælp fra hyrede entreprenører, nu hvor Odsherred Kommune havde stoppet sin indsats. Forslaget om den begrænset plejeindsats ville ikke være tilstrækkelig til at holde rynket rose i ave.
Flere andre talere støttede færdiggørelse af det igangværende 3-årige projekt for derefter at tage stilling til niveauet for den fortsatte pleje.
Peter Hemme og Leif Renneberg fastholdt deres forslag om en begrænset pleje, som de mente havde fungeret i tidligere.
Dirigenten satte forslaget om begrænset pleje til afstemning, hvor 12 stemte for (inklusive to fuldmagter) og 31 stemte imod.  Forslaget var bortfaldet.

Pkt . 2: Forslag med henstillinger til bestyrelsen vedrørende forvaltning af fællesareal

Leif Renneberg redegjorde for sine observationer angående fældning af piletræ på fællesarealet ved nedgangen fra Nøkkerosevej. CP  og TC svarede, at fjernelse af pil og gyvel i dette område var en del af plejeplanen, og at det i øvrigt lå inden for bestyrelsens bemyndigelse at iværksætte den type pleje. På spørgsmålet til Leif Renneberg om hvilke træer, der var fældet  på Søstensvej kom intet svar. CP orienterede om, at der kun er fjernet roser og havtorn på fællesområdet, hvilket ikke bliver modsagt.

Pkt. 3:

På spørgsmålet om krav til ryddelighed på området private grunde henviste CP til deklarationen og oplyste, at bestyrelsen i marts havde henstillet til ejerne af den pågældende grund om at rydde op.
Dirigenten konkluderede, at de forespørgsler, som forslagsstillerne havde rejst var blevet tilstrækkeligt oplyst, og at der ikke var behov for tilkendegivelser fra generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen

Carsten Parby blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
Jørgen Kjems blev genvalgt som medlem af bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Gitte Randløv blev genvalgt som suppleant

8. Valg af to revisorer

Ole Køj blev genvalgt som revisor
Britt Sørensen blev genvalgt som revisor

9. Valg af revisorsuppleant

Jørgen Iwan Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
På spørgsmål fra Anne Marie Petersen om et træ, der truer med at vælte, svarede CP at den pågældende grund ikke tilhørte et medlem af foreningen, og at kommunens havde meddelt, at man ikke kunne gøre noget før offentligt areal var berørt.
Poul Kofoed beklagede, at det opstillede hegn på stien fra Sandstensvej havde medført både gående og cyklende trafik over deres grund på Sandstensvej 24. Han var glad for, at foreningen havde påtalt dette i en rundsendt meddelelse. Han henstillede til medlemmerne at undlade færdsel på deres private grund.
Ulla Rasmussen ville gerne takke bestyrelsen for den store indsats med pleje af fællesarealet. Mette Pedersen tilsluttede sig dette og udtrykte også tilfredshed med den meget informative hjemmeside.
Dirigenten sluttede mødet.

CP takke Janne Albertsen for indsatsen som dirigent og gjorde opmærksom på følgende arrangementer:
Fælles arbejdsdag den 16 maj kl 10-13, mødested Nøkkerosevej 20, hvor der også vil være let servering efterfølgende.
Vilde blomsters dag den 14. juni kl 19-21:30, mødested  P-plads på Strandvejen, hvor Jørgen Stoltz vil være guide. Samme dag  kl 10 vil Aase Christensen være guide på en rundtur startende ved Søllerødlejren.

Sjællands Odde, den 12. maj 2015


                   Janne Albertsen, Dirigent                     Jørgen Kjems, Referent