Hent som PDF

 Generalforsamling 2017

 

 

Grundejerforeningen Klitrosebugten

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 20. maj, 2017 i Forsamlingshuset, Havnebyen, Sjællands Odde.
Generalforsamlingen havde 47 deltagere, der repræsenterede 33 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent.

Janne Albrechtsen (JA) blev enstemmigt valgt. Jørgen Kjems (JK) blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formanden Carsten Parby (CP) aflagde beretning for det forløbne år (støttet af en power point fremvisning, som efterfølgende kan findes på hjemmesiden)

Foreningen har fået 2 nye medlemmer, som CP hilste velkommen. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder

Foreningen har deltaget i 3 møder om fibernettet, som desværre ikke ser ud til at blive en realitet i denne omgang.

Klitrosebugten ligger i et udsat område, hvad angår efterårsstorme, men den kraftige storm URD forvoldt tilsyneladende ingen alvorlige skader.

Naturplejeprojekt Stenlejerne med Jørgen Stoltz som koordinator er afsluttet. Arbejdet med genopretning og vedligehold skal fremover sikres med betalt indsats suppleret med 3 fælles arbejdsdage om året. (2017: 3/6, 15/7 og 30/9) . Forsinkelse af arbejdet på strandvoldene har resulteret i, at regnskabet viser et overskud i 2016, fordi det budgetterede arbejde først blev udført og betalt i 2017.

Der er opsat 3 ny bænke på fællesarealet. Stranden skæmmes af de defekte jollevogne og bestyrelsen opfordrer ejerne af til at få dem fjernet.

Vejene er i god stand, og de er som sædvanlig blevet gået efter her i foråret og støvdæmpende materiale er lagt ud. CP opfordrede medlemmerne til at bruge de udlagte grusbunker, når man opdager en skade i vejen, og mindede også om målene for at friholde vejene for grene og bevoksning samt om afstandsreglerne for placering af bygninger.

Skiltet ved Nøkkerosevej er væltet en gang i vinter, men trods rykkere har Kommunen ikke udbedret skaden endnu. Formanden gjorde opmærksom på at SEAS-NVE skabene er sårbare, og at det er vigtigt at advisere firmaet, hvis de bliver påkørt. De plejer at være hurtige til at udbedre skader.

Der er kommet nyt behandlingsanlæg i vandforsyningen, som fjerner salte og blødgør vandet.

Kloakering af området kan forventes forsinket ud over de planlagte 9 år, da Kommunens spildevandsplan er ændret og aktiviteterne reduceres.

Der er indgået en lejeaftale med TDC om jordstykket ved Klitrosevej fra 2014 til 2029 med en årlig leje på 1500 kr. , der pristalsreguleres.

Der køres fortsat ofte for stærkt på Gnibenvej, og skiltningen af vejen som byområde er ikke tydelig. Kommunen har lovet at besigtige forholdene og lave en ny trafiktælling, men trods flere rykkere er der intet sket.

Færgetrafikken kan også forventes intensiveret, når der kommer en ny færge og 15 daglige afgange fra Odden.

Bestyrelsen har besluttet at opkræve honorar på 1500 kr. for at udfylde de omfattende skemaer, der nu ofte bliver fremsendt fra ejendomsmæglere.

Lægen Torben Steen Hansen har planlagt at stoppe i år. Der arbejdes med oprettelse af en satellitklinik i en kommunal bygning i Havnebyen med læge to dage om ugen og en sygeplejerske 4 dage om ugen.

Olga’s butik er ombygget og videreføres af Lisbeth. Bestyrelsen ønsker held og lykke, da den er et aktiv for vores område.

Til slut opfordrede formanden til brug af e-mail og betalingsservice. Der er stadig 8 medlemmer, som ikke benytter disse muligheder.

Dirigenten konstaterede, at formandens beretning var taget til efterretning med akklamation.

3. Reviderede regnskab

Kassereren Flemming Peuliche (FP) forelagde det udsendte, reviderede regnskab for 2016. Det udviste indtægter på 102.519  kr.; udgifter på 72.745 kr.; et resultat på 29.774 kr.; og en egenkapital på 164.813 kr. Regnskabet blev énstemmigt godkendt

4. Budget og kontingent.

FP gennemgik det udsendte budget, hvor indtægterne er budgetteret til 89.100 kr. og udgifterne til 98.200 kr. svarende til et kontingent på 600 kr. FP gjorde opmærksom på, at der i 2017 var opkrævet 100 kr. for meget i kontingent for alle medlemmer bortset fra 2 medlemmer. De vil blive betalt tilbage ved, at der kun opkræves 500 kr. i kontingent per 1/1 2018. Budget og kontingent blev énstemmigt godkendt.

5. Forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

Formanden Carsten Parby blev genvalgt med akklamation.Jørgen Kjems genopstillede ikke og Asger Kej blev valgt med akklamation. Formanden takkede Jørgen Kjems for hans indsats i bestyrelsen i 4 år og overrakte en afskedsgave. 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Rune Vedelsdal blev valgt med akklamation 

8. Valg af to revisorer

Britt Sørensen og Ole Køj blev genvalgt med akklamation 

9. Valg af revisorsuppleant

Iwan Rasmussen blev genvalgt med akklamation. 

10. Eventuelt

Leif Renneberg gjorde opmærksom på akuthjælperordningen, som man får fat i via opkald til 112. 

Thorkild Christensen (TC) gennem gik bestyrelsens planer for vedligehold af fællesarealet med en opdeling af arealet i fire hovedområder med forskellige karakteristika.
Arbejdet fremover vil især blive koncentreret om slåning af roser, fjernelse af gyvel, og bestræbelser på at holde tagrør og havtorn nede med buskryddere. 

Bestyrelsen så gerne at grupper af medlemmer tog ansvar for et delområde. 

Til slut mindede TC om arbejdsdagene den 3/6, 15/7 og 30/9 typisk fra 10-13 med en efterfølgende let frokost. Man kan finde informationen på hjemmesiden.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og CP takkede dirigenten for den gode mødeledelse.

Sjællands Odde,  

 

             ………………………………………………                                 ……………………………………………….

                  Janne Albrechtsen, Dirigent                                                                Jørgen Kjems, Referent