Hent referat i PDF her

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 12. maj, 2018 i Forsamlingshuset, Havnebyen, Sjællands Odde.

 

1. Valg af dirigent.

Janne Albrechtsen (JA) blev enstemmigt valgt. Gitte Randløv (GR) blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 60 personer, som repræsenterede 41 grunde. Desuden var fremsendt 3 fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden Carsten Parby (CP)

Det har været et godt år siden sidste generalforsamling. Vi har været forskånet for større stormskader og har haft hyggelige arbejdsdage omkring vores dejlige fællesarealer. Der er kommet gang i ejendomshandelen. Siden sidste generalforsamling har der været handlet så stort, at vi kan byde 9 nye medlemmer velkommen. Vi håber, at de vil finde sig tilpas i fællesskabet. 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, som det har været muligt at følge på hjemmesiden. Møder med kommunen og naboforeningerne. Desuden har der været møder med entreprenørerne, der står for Fibia, veje og fællesarealer. 

Stormen Ingolf ramte os den 28. - 29. oktober. Umiddelbart ser det ikke ud til at der skete skader, og der væltede kun et piletræ på Buskrosevej.… men skraldebøtterne ligger bagefter og flyder i hele området.


Den 24. august blev afholdt et statusmøde om Naturplejen i Stenlejerne med Odsherred kommune.  Benjamin Dyre mødte med en ny kollega Lena Bau. På turen rundt i området var begge meget positive over resultatet.

På sidste generalforsamling orienterede bestyrelsen om den kommende pleje af fællesarealerne med brug af firmaer og egen arbejdsindsats. I 2017 har vi haft hjælp udefra til at rydde roser og havtorn – dels til at grubbe roser og til at gennemføre de mange slåninger, der skal udmatte roserne. Det har kostet en del og sammen med en regning, der er overført fra 2016, har det betydet, at budgettet er overskredet.

Første arbejdsdag var 31. maj, med 18 deltagere i to hold. Holdene sammensættes, så man mødes med ”naboer” og arbejder ud for egen vej. Det ene hold tog sig af et stort areal mod stranden ud for Sandstensvej, der blev ryddet for sten og klippet, så det fremover kan vedligeholdes med maskine.

Næste gang vi mødtes var den 15. juli. Forinden havde entreprenøren grubbet roser på stien mod Tornerosebugten. Det tog livet af roserne men efterlod nogle store tørv, som ikke så godt ud.  Denne gang mødte 19, der blev delt op i 3 grupper – én, der tog sig af stien mod Tornerosebugten – én der gennemgik området øst og vest for Klitrosevej med rydning af solitærroser, gyvel, fyr og gennemgang af strandvolden for efterspirede roser. Den sidste fjernede roser og gyvel fra Nøkkerosevej til Sandstensvej.

Sidste arbejdsdag var 30. september, hvor 12 deltog i to hold. Det ene fortsatte med at rense området mod Tornerosebugten og det andet ryddede gyvel og havtorn ud for Søstensvej. Hver gang er der ydet en flot indsats med rydning og bortkørsel – og efter vel udført arbejde er grupperne så mødtes til fælles frokost og hyggeligt samvær. Tak til alle, der har bidraget til vedligeholdelsen af fællesarealerne.
Vi skal stadig slå roserne i området ud for Sandstensvej flere gange om året, og det betaler vi for. Der er en del roser ud for ejendommen øst for Buskrosevej, hvor det ser ud som om de breder sig. Det kan blive nødvendigt at fjerne dem maskinelt. For arbejdsgrupperne er opgaverne de samme som tidligere, men mange steder bliver arbejdet hurtigere og lettere. Vi håber, at der igen i år bliver tilslutning til arbejdsdagene, der er 2. juni, 21. juli og 22. september - Alle er velkomne.

Det har regnet meget. Sidste sommer var våd, og denne vinter har også været hård ved vejene. Fibia har gravet fibernet ned i rabatterne, og det medfører, at der mange steder er en forhøjning i rabatten, så vandet ikke kan løbe ordentlig fra. Samtidig har de gravet på tværs af vejene for at føre kablerne frem. Bestyrelsen har været rundt i foreningen og har kortlagt, hvor der skal rettes op. Kortet er sendt videre til Fibia, der svarer, at arbejdet vil ske, når frosten er af jorden. Normalt vil vejene være renoveret inden generalforsamlingen, men Fibia skal være færdig, inden vognmanden begynder. Hvis nogen synes, at hullerne i mellemtiden bliver for store, er man velkommen til at fylde dem fra grusbunkerne på Klitrosevej og Søstensvej. I øvrigt skal de, der i årets løb har efterfyldt, have en stor tak for indsatsen. Vi har andre steder, hvor vandet ikke kan løbe naturligt til siden af vejen, og det giver huller i vejen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet, der skal løses inden for kort tid, hvis vi fortsat skal have gode veje.

Så lykkedes det at få hurtigt internet til området – 50/50Mbit/s til en favorabel pris for de, der tilsluttede sig fra starten.… men det har ikke været problemfrit.

  • Kablerne skulle skydes ind på grundene – det er ikke sket
  • Kablerne skulle skydes under vejene – det er ikke sket.

Der er i stedet gravet, og arbejdet har været af svingende kvalitet. Nu afventer vi, at der bliver foretaget en ordentlig afleveringsforretning.

På hver vej er et kabelskab, som fibrene udgår fra. Det skal stå i vejskel. På Klitrosevej, hvor træerne breder sig ud over vejen, var skabet placeret langt fra skel. Vi orienterede firmaet, der reagerede hurtigt, og markerede en ny placering umiddelbart bag. Herefter bad vi landmåleren afsætte skellet – og det viste sig at være 2,51 m bag. Skabet er nu flyttet næsten til skel.

Vores veje er og skal være 8 m brede. Mange steder har bevoksningen flyttet kørebanen ud til den ene side. Denne proces fortsætter, hvis ikke træerne beskæres, og rabatterne ryddes.  I år blev det understreget ved kabelskabets placering. Derfor endnu en generalforsamling med opfordring til at beskære langs vejene og gøre rabatterne farbare, så man kan træde til side for bilerne.  Vi gentager gerne sidste års anbefaling: Et godt råd er at skære grenene langt tilbage, mens de er grønne, så bliver væksten tættere. Er der døde grene for neden – så fæld og plant nyt.

Kommunen er flere gange blevet informeret om den manglende skiltning på Nøkkerosevej, og på trods af flere rykkere er der endnu intet sket. Den sidste henvendelse er resulteret i et svar om, at det er foreningens egen udgift.

En del kører for stærkt ud for Klitrosevej, hvor oversigtsforholdene er ringe. Byskiltet ses ikke af alle, der kører ind på Gnibenvej, og der er ingen skiltning fra den modsatte side, når der køres mod byen. GPS’en angiver en hastighedsgrænse på 80 km/t. Flere års henvendelser til kommunen, der er blevet fulgt op igen i år, har ikke givet noget positivt resultat.

I denne vinter har der været fire indbrud i huse på Buskrosevej, Nøkkerosevej og Søstensvej. Tyvene kommer ind ved at knuse en rude, der stjæles spiritus og rodes; men der har ikke været egentlig hærværk. Hvor gerne vi end vil, så kan vi ikke forhindre tyverier, men vi kan undgå følgeskader fra ødelagte vinduer. Bestyrelsen opfordrer til at naboer mødes og aftaler, hvordan man gensidigt ser til hinandens huse - en nabohjælp-ordning. Se i øvrigt forslag på hjemmesiden til at undgå indbrud.

Bestyrelsen fortsætter stadig arbejdet med at sikre at området præsenterer sig bedst muligt ved at sørge for at deklarationen overholdes.
Det største problem er overholdelsen af byggelinjerne på 7 og 11 m til skel og vej.
Bestyrelsen har indkøbt en metaldetektor, der udlånes til søgning efter skelpæle.

Som hjælp i forbindelse med køb og salg, er der en ny fane på hjemmesiden med råd og anvisninger.

Den 25. maj træder den nye persondatalov i kraft. Loven gælder også for foreningen, men vi registrerer kun ikke-følsomme oplysninger. På hjemmesidens medlemsoversigt findes kun navn, medlemsadresse og telefonnummer. Telefonnumre, der ønskes hemmeligholdt vises ikke. Mailadresserne udleveres ikke. Nets får udleveret navn og opkrævningsadresse.

Stien til Gyvelbugten er spærret. Det har betydet, at nogle i stedet går ind gennem nabogrunden. På trods af adskillige opfordringer om at stoppe den gennemgang, er det ikke lykkedes. Respektér familien – gå ikke ind over grunden.

En gruppe lokale instruktører tilbyder kurser i livreddende førstehjælp. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

Fra 1. januar 2018 er det ikke længere muligt at få eftersendt post. Der uddeles kun post, der er direkte adresseret.

Den nye læge Ulf Bern Jensen, fungerer stadig i Torben Steen Hansens praksis på Søndervangsvej. Der er intet nyt om klinikken i den tidligere kommunale bygning i Havnebyen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning med akklamation.

 

3. Reviderede regnskab

Kassereren Flemming Peuliche (FP) forelagde det udsendte, reviderede regnskab for 2017. Indtægter udgjorde 93.657,63 kr.; udgifter 101.593,43 kr.; et resultat på  -7.935,80 kr.; og en egenkapital på 156.877,55 kr. Regnskabet blev énstemmigt godkendt

 

4. Forslag fra bestyrelsen herunder budget og kontingent.

FP gennemgik det udsendte budget for 2019, hvor indtægterne er budgetteret til 89.150 kr. og udgifterne til 96.400 kr. og bemærkede, at det er tanken at nedbringe formuen gradvist. Bestyrelsen foreslog at fastholde et kontingent på 600 kr. og vejafgift på 300kr. Budget og kontingent blev énstemmigt godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring: Bortfald af indkaldelse ved almindeligt brev. Der var ikke nok stemmeberettigede til stede og forslaget blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, 5 minutter efter den ordinære generalforsamling.

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring: Ordinær generalforsamling beslutter vedtægtsændringer med en tilslutning på 2/3 uanset antal stemmeberettigede. Der var ikke nok stemmeberettigede til stede og forslaget blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, 5 minutter efter den ordinære generalforsamling.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen

Kasserer Flemming Peuliche blev genvalgt med akklamation.

Torkild Christensen genopstillede ikke og Rune Vedelsdal blev valgt med akklamation.

Gitte Randløv genopstillede ikke og Jesper Harder blev valgt med akklamation.

Formanden takkede Torkild Christensen og Gitte Randløv for deres indsats i bestyrelsen og overrakte en afskedsgave.

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Jørgen Fangel blev valgt med akklamation

 

8. Valg af to revisorer

Ivan Rasmussen og Ole Køj blev valgt med akklamation

Valg af revisorsuppleant

Jørgen Kjems blev valgt med akklamation.

 

9. Eventuelt.

  

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og CP takkede dirigenten for den gode mødeledelse.

   Sjællands Odde, 28. maj 2018

 

………………………………………                                          ………………………………………

    Janne Albrechtsen, Dirigent                                                       Gitte Randløv, Referent