Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2022 Referat fra generalforsamlingen
top
Page
 

Grundejerforeningen Klitrosebugten

Referat af generalforsamling

afholdt lørdag den 28. maj 2022 kl. 10:00 i Forsamlingshuset, Skoletoften 6, Havnebyen

 

  1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Asger Kej, Nøkkerosevej 18, som dirigent.
Asger Kej blev valgt ved akklamation.

Dirigenten vurderede, at generalforsamlingen er vedtægtsmæssigt indkaldt.

  1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden indledte med at konstatere at det har været et stille år i foreningen.

Ordensregler: På sidste generalforsamling, som var forlagt til skolens gymnastiksal og blev afholdt forsinket på grund af Covid-19 problemerne, var der en grundig debat af bestyrelsens forslag til nye formuleringer af foreningens ordensregler.

Forslaget blev rettet til i lyset af diskussionen og ligger nu på hjemmesiden.

Nye medlemmer: 12 ejendomme i foreningens område har skiftet ejere siden sidste generalforsamling. De er blevet budt velkommen med en mail fra foreningens kasserer, og desuden henvist til hjemmesiden, som kilde til mange nyttige oplysninger. Derudover er foreningen behjælpelig med svar på henvendelse fra mæglere, når ejendomme bliver sat til salg.

Veje: Vi har gjort mere ud af vedligehold af vores veje i år. Hovedvejene er blevet gennemgået og repareret to gange, og som noget nyt har bestyrelsen været på rundgang på sidevejene og identificeret steder, hvor ekstra grus var påkrævet. Formålet har været at stabilisere vejene og sikre at regnvand løber af til siderne, så man undgår vandpytter, og det ekstra slid det giver på vejene.

Fællesarealerne: Der er lavet aftaler med en ny entreprenør - Ellingeskovens Træfældning - der slår på fællesarealet og rydder uønsket bevoksning efter behov. Det har blandt andet gjort, at der nu er udsigt igen hen over tunnelen i forlængelse af Søstensvej.

Der har været to dage med fælles indsats på arealet. Det er især uønsket gyvel, der er blevet fjernet, men også siv og roser. Den efterfølgende frokost får altid gode anmeldelser og er med til at knytte nye forbindelser mellem deltagerne.

Rune Vedelsdal supplerede dette punkt med oplysningen at det tidligere afholdt fællesmøde med grundejerforeningerne og Kommunen ikke er blevet afholdt i perioden. Rune orienterede desuden om Tornerosebugtens indsats mod Rynket rose, støttet af projekt ’Wild Makeover’ , og med en meget stor og krævende indsats fra medlemmerne. Vi fortsætter vores indsats med en kombination af gartnerhjælp og naturplejedage.

Formanden fortsatte beretningen.

Bevoksning langs vejene: Det er et tilbagevendende problem at bevoksning på de enkelte matrikler vokser ud i rabatten langs vores veje. Kommunen sendte sidste år en skrivelse til ejerne i området, hvor det blev påpeget, at bevoksning skal beskæres så renovationsbiler, brandbiler og andre redningskøretøjer kan komme uhindret frem. Det er den enkelte ejers pligt af lave den nødvendige beskæring af bevoksningen ud mod vejene.

I år besluttede bestyrelsen at følge op på dette problem. Organiserede en rundgang på området, tog nogle billeder og sendte dem til de pågældende medlemmer af foreningen med en venlig anmodning om at gøre noget ved problemet. Det blev gennemgående godt modtaget og førte til en konstruktiv dialog med de fleste, men der udestår et par sager, hvor dialogen ikke er kommet i gang.

Facebook-gruppe: Det nyvalgt medlem af bestyrelsen, Annette Hartmann, tog initiativ til et oprette en Facebook-gruppe for foreningens medlemmer. Den kom flyvende fra start med 80 medlemmer i forbindelse med stormen Malik den 30. januar i år. Heldigvis forårsagede denne storm ingen større skader i området, men det var betryggende at se, hvor mange, der meldte deres observationer tilbage til gruppen. Bestyrelsen håber, at denne gruppe bliver brugt til at skabe nye kontakter til glæde for mange medlemmer.

Som nævnt i starten, har det været et stille år i foreningen, hvor bestyrelsen har kunnet klare arbejdet med tre korte møder. Tilbage står at sige tak til bestyrelsens medlemmer for deres indsats i det forløbne år. Også tak til Carsten Parby for at redigere og vedligeholde vores hjemmeside.

Kommentarer fra medlemmer:

Dato for afholdelse: Der blev påpeget det uheldige i Naturplejedagens sammenfald med Vandværkets årlige generalforsamling.

Skilte: Der blev efterlyst større skilte med angivelse af hastighedsgrænse i området.

Jolleoptræk: Der blev spurgt om muligheden for etablering af jolleoptræk på stranden. Det blev oplyst at det er Kystinspektoratets område.

Skriftlig beretning: Det blev ønsket at bestyrelsens beretning blev udsendt som en del af indkaldelsen.

Oversigtsforhold ved udkørsel til Gnibenvej: Fra Klitrosevej er der specielt problemer mod vest, da Gnibenvej her både drejer og ændrer niveau.

Gyvel: Medlemmerne opfordres til at bekæmpe gyvel på egne matrikler, for at støtte op om indsatsen på fællesarealerne.

Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen ved akklamation.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Jesper Harder forelagde regnskaber, som også var udsendt med indkaldelsen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet ved akklamation.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

Kassereren Jesper Harder gennemgik kort budgettet og gjorde opmærksom på, at der er sat flere penge af til vejvedligehold og der budgetteres med et mindre underskud.

Generalforsamlingen godkendte budgettet fra bestyrelsen - herunder fastsættelse af uændret kontingent - ved akklamation.

 

  1. Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag inden fristen den 1. april 2022.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af kasserer:
Bestyrelsen indstillede at Annette Hartmann overtog jobbet som kasserer fra Jesper Harder.

Generalforsamlingen støttede dette skift ved akklamation.

Valgt til bestyrelsen:

Jesper Harder accepterer genvalg.

Rune Vedelsdal accepterer genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Jesper Harder og Rune Vedelsdal ved akklamation.

 

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Lene Honoré Boysen - accepterer genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte Lene Honoré Boysen ved akklamation.

 

  1. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.

Valg af revisorer:
Ole Køj accepterer genvalg.
Flemming Peuliche accepterer genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Ole Køj og Flemming Peuliche ved akklamation.

Valg af revisorsuppleant:

Jens Arendt - accepterer genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Jens Arendt ved akklamation.

 

  1. Eventuelt

Et nyt medlem savnede information om Naturplejedagene.
Kassereren vil forsøge at forbedre dette som en del af den øvrige information der udsendes til nye medlemmer.

Et medlem savnede opfølgning på spørgsmål til kassereren.
Kassereren vil sammen med vedkommende løse sagen og få afklaret eventuelle misforståelser.

Et medlem oplyste om fortsatte problemer med en udlejningsejendom, herunder afbrænding af bål. Foreningens regler på området er klare og der opfordres til fortsat nabo-dialog.

Et medlem oplyste om et problem med en trambolin tæt pa skel Der opfordres til fortsat nabo-dialog.

Et medlem oplyste om langvarige problemer under en omfattende omlægning af haven på en tilstødende matrikel, specielt megen tung trafik med materialer, lange arbejdsdage og weekendarbejde.
Foreningens regler pa området er klare, og der opfordres også her til fortsat nabo-dialog.

 

Formanden takkede herefter dirigenten og lukkede generalforsamlingen.

 

Underskrevet 6.6.2022

Asger Kej, Dirigent                                                Jørgen Fangel, Referent

 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

Login