Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Vedtægter
top
Page

 

     xxxxxxxxxx 

Download

Vedtægter for grundejerforeningen Klitrosebugten

 

§1. Navn, hjemsted og område.

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Klitrosebugten".
Dens hjemsted er Sjællands Odde.

Foreningen omfatter parceller, der har adgang fra Buskrosevej, Klitrosevej, Hybenrosevej, Nøkkerosevej, Søstensvej, Kiselvej og Sandstensvej.
Ejere af matr. nr., 3 ck, 6 i, 6 x, 9 ay og 16 d, samt parceller der måtte blive udstykket herfra kan endvidere kræve, at de pågældende ejendomme eller parceller inddrages under grundejerforeningen.

Området er udstykket i henhold til udstykningsplan for matr. nr. 2 c m.fl., Yderby by, Odden sogn, udarbejdet af landinspektør Erik Petersen, Nykøbing Sjælland i februar 1969, og er bilag til deklaration tinglyst 8. maj 1969 og senere på matr. nr. 2 c m.fl., Yderby by, Odden sogn.

Foreningens hjemting er Retten i Holbæk. Retssager mellem foreningens medlemmer kan foregå ved Retten i Holbæk som aftalt værneting i henhold til Rpl. paragraf 254.

§2. Medlemmer.

De til enhver tid værende ejere af de i ejerforeningens område beliggende ejendomme eller parceller har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen, jf. tinglyst deklaration.

Foreningen kan ved generalforsamlingsbeslutning udvides til at omfatte andre ejendomme end de nævnte.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen med oplysning om den ny ejers hjemmeadresse samt e-mailadresse. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de på parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen tillige med påløbne omkostninger er udlignet.

§3. Formål.

Foreningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til deklaration tinglyst 8. maj 1969 og senere på matr. nr. 2 c, 3 d, 3 e, 6 f, 6 g, 7 l, 8 i, 9 z, 10 z, 9 fd, 9 fe, 9 ff, 9 fg, 9 fh, 13 g, 16 d, 16 g, 16 r, Yderby by, Odden Sogn.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at administrere og vedligeholde samt renholde veje og stier og øvrige fællesarealer.

Foreningen kan tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

§4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes i maj måned.
Dato for afholdelse meddeles på foreningens hjemmeside www.klitrosebugten.dk senest den 31. marts.

Den ordinære generalforsamling indkaldes elektronisk med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen vil indeholde en henvisning til foreningens hjemmeside, hvor yderligere oplysning samt bilag findes.

Dagsorden, det reviderede regnskab med budgetforslag mv. offentliggøres på foreningens hjemmeside www.klitrosebugten.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Referat af generalforsamlingen sendes elektronisk og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§5. Dagsorden.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1.               Valg af dirigent.

2.               Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.               Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.               Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

5.               Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.)

6.               Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.               Valg af suppleant til bestyrelsen.

8.               Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.

9.               Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1. april. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen samt sættes på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, kan ikke komme til afgørelse på generalforsamlingen.

§6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/5 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker elektronisk.

§7. Protokol.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

§8. Beslutningers ikrafttræden og bindende virkning.

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger er gældende for medlemmerne, indtil beslutningerne lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning.

Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§9. Stemmeret og vedtægtsændring.

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme.

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved vedtægtsændringer kræves dog at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når eet medlem kræver dette.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end en ejer.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

§10. Bestyrelsen.

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.

Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år.
Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.
Formand og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Afgående medlemmer kan genvælges.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en af de valgte suppleanter.

Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær en mindre gave.

§11. Bestyrelsens råderet.

Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.

Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§12. Tegningsberettigelse.

Foreningen tegnes i alle anliggender af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, dog skal et af disse medlemmer være enten formand eller kasserer.

Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over netbank til foreningens bank-/girokonti.”

§13. Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Sammenkaldelsen bør finde sted skriftligt med mindst 3 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller kassereren.

Formanden - eller i hans fravær kassereren - leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens - i dennes fravær kassererens stemme afgørende. Over det ved bestyrelsesmøderne passerede, føres en protokol, der ved begæring skal oplæses på generalforsamlingen.

§14. Hæftelse.

Overfor tredjemand hæfter medlemmerne ikke personligt eller solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata pr. parcel, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

§15. Regnskab og revision.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Revisorerne har ret og pligt til uanmeldt revision.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle anerkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Hvis foreningens økonomi administreres via netbank, skal et bestyrelsesmedlem også have et login (kiggemulighed) til netbanken.

Kassebeholdningen skal henstå i pengeinstitut. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 2.000,00.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15. marts.

§16. Kontingent og restancer.

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af indskud og kontingenter.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for eet år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det efterfølgende regnskabsår. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.

Sidste rettidige indbetalingsdag er den 15. januar.

Indbetales kontingentet ikke rettidigt, tillægges der et rykkergebyr, fastsat på den årlige generalforsamling.

Restancer til foreningen kan inddrives ad retslig vej, efter der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 dage at betale restancen, samt eventuelle påløbne omkostninger

§17. Forpligtelser.

Kun indregistrerede campingvogne må befinde sig på grundejerforeningens område. Campingvogne bør ikke henstå permanent på grundene.

Campingvogne uden nummerplader, accepteres ikke.

Udlåner eller udlejer en grundejer sit hus eller grund, har denne pligt til at gøre opmærksom på de for området gældende regler og bestemmelser.

§18. Foreningens opløsning.

Beslutning om ophævelse af foreningen træffes i overensstemmelse med reglerne i § 9 afsnit 2 og 3, og beslutningen får først retsgyldighed, når den er tiltrådt af de påtaleberettigede efter de for området gældende deklarationer.

Som vedtaget på stiftende generalforsamling i foreningen afholdt 28. februar 1978.

Med ændringer vedtaget på foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger den 26. sept. 1978, 24. sept. 1985, 4. nov. 1990, 25. okt. 1997, 27. okt. 2001, 23. okt. 2004, 15. nov. 2008, 11. maj 2013 og 12. maj 2018.

 

 

 

 

 
 xxxxxxxxxx

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login