Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Nyt fra bestyrelsen
top
Page

Indlæg. dateret 14. februar 2023

Nyt fra bestyrelsen

Sortering i flere affaldsspande

Odsherred kommune har besluttet, at der skal ske en bedre sortering af vores affald. Der vil derfor komme krav om brug af fire, rumopdelte spande til indsamling af sorteret affald til genbrug på de enkelte parceller. De nye sorteringer er papir, metal, glas, pap og plastik/mad- og drikkekartoner. Der er mulighed for at flere grundejere går sammen om opstilling af de nye spande Bestyrelsen vil gerne opfordre til man benytter sig af denne mulighed, så antallet af affaldsspande bliver begrænset og bliver i nogenlunde overensstemmelse med behovet. De nye spande deles ud i efteråret, og der er mere information at hente på kommunens hjemmeside.

Fælles arbejdsdage

Vi fortsætter den gode tradition med nogle timers fælles arbejdsindsats på strandarealerne efterfulgt af en hyggelig frokost hos et gæstfrit medlemspar.

I år bliver datoerne lørdag den 13. maj og lørdag den 8. juli. Der kommer nærmere meddelelser om tidspunkt, mødested samt værter og tilmelding her på hjemmesiden.

Vedligehold af vores veje

Vintersæsonen er altid hård for vejene, og vi har bestilt ekstra grundigt vedligehold, som også atter i år omfatter udsatte steder på stikvejene. Arbejdet forventes gennemført inden påske.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes lørdag den 20. maj kl. 10-12 i Forsamlingshuset. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1. april 2023. Der skal bl.a. være valg af ny formand, idet den nuværende ikke modtager genvalg efter to valgperioder. Evt. interesserede er velkomne til at kontakte formanden eller medlemmer af bestyrelsen for at høre nærmere om hvervet.

Større nybyggeri

Bestyrelsen opfordrer til, at man orienterer bestyrelsen og naboerne om projektet i god tid inden et større byggeri går i gang. Samtale fremmer forståelsen.

PBV
Jørgen Kjems, Formand

Mobil 40272873

 

Indlæg. dateret 21. juni 2021

Nyt fra bestyrelsen

Veloverstået generalforsamling

Generalforsamlingen den 19/6 var flyttet  til hallen til Havnebyens skole, fordi forsamlingshuset fortsat er optaget som testcenter. Der var 45 deltagere, som nød at kunne mødes mere frit igen til det klassiske traktement med kaffe, smørrebrød, øl, vand og en enkelt snaps.

Det var bestyrelsens forslag til nyformulerede ordensregler, som udløste mest debat. Forslaget blev vedtaget med få modificeringer (se referat), men det var dels udsigten til at få øget udlejning dels erfaringerne med beboere med støjende adfærd, som gav anledning til bekymringer og mange bemærkninger. Bestyrelsen vil følge op med et brev til alle medlemmer med de nye ordensregler og med opfording til at tage hensyn til naboerne. Der også blive opfordret til at informere om reglerne ved udlejning.

Nyt medlem af bestyrelsen og nye suppleanter

Formanden takkede Asger Kej for indsatsen i 6 år som medlem af bestyrelsen, og bød velkommen til Annette Hartman som nyt medlem. Lene Honoré Boysen blev valgt som suppleant til bestyrelsen og Jens Arendt som revisor suppleant

Beskæring langs vore veje

Et andet vigtigt tema, som bestyrelsen fremhævede, var beskæring af bevoksning langs vore veje. Mange har her i foråret fået en skrivelse fra kommunen, som pålægger ejerne at bringe disse forhold i orden. Bestyrelsen appelerer til at man snarest sikrer, at beplantning langs skel mod vej overholder forskrifterne (se figur på hjemmesiden).

Naturplejedag 3. juli

Årets næste naturplejedag afholdes lørdag den 3. juli kl 10-13 med efterfølgende frokost for deltagerne. Mødestedet er fællesarealet ud for Søstensvej. Vibeke og Jørgen Kjems lægger terrasse eller hus til den efterfølgende frokost på Sandstensvej 20.

Tilmelding til Jørgen Kjems, med SMS på 40272873 eller med email til joergen.kjems@gmail.com helst inden den 30. juni.

 

 Indlæg. dateret 24. marts 2021

Nyt fra bestyrelsen

Vejene

Foråret er godt på vej, og vejene er blevet repareret efter en vinter med stort slid og mange huller. Det afspejler, at vores område har været populært – også i vinterperioden. Vejene bliver gået efter igen, når det er tid til at strø det støvbegrænsende salt ud. Husk at alle er velkomne til af tage grus fra de udlagte depoter for et reparere et nyt hul i vejen.

Naturplejedag

Vi fastholder planerne for en naturplejedag den 15. maj fra 10-13. Vi vil selvfølgelig indrette os efter Corona-restriktionerne til den tid og sender nærmere information ud omkring 1. maj.

Generalforsamling

Planerne for generalforsamlingen den 29. maj bliver også fastholdt indtil videre. Vi vil dog gerne have en generalforsamling i den kendte gamle stil i Forsamlingshuset, så hvis det ikke er muligt på denne dato, vil vi udskyde til senere lige som sidste år.

Beskæring i rabatter

Det er et tilbagevendende problem at holde bevoksning i rabatterne langs vore veje og stier tilstrækkeligt inde og nede. Det er nødvendigt for at sikre passage til større biler med ærinder i området (renovation, slamsugning, større leverancer), men også sikre at mødende biler kan komme forbi hinanden uden skrammer i lakken. Det er de enkelte grundejeres ansvar at foretage beskæring i rabatterne ud for egen grund. Under punktet ”praktiske oplysninger” på hjemmesiden kan man se, hvordan beskæringen skal foretages. Bestyrelsen vil rundere i området i Påsken og påpege med en venlig hilsen til de berørte ejere, hvor beskæring er tiltrængt.

Både på stranden

Bestyrelsen ønsker at de både på stranden, der ikke længere er i brug, bliver fjernet. Der vil i påsken blive sat beskeder bådene på stranden, hvor ejerne bedes give sig til kende. Det er helt i orden at have en båd liggende på stranden, når den er i aktivt brug. Bestyrelsen har sagt nej til at give andre end foreningens medlemmer tilladelse til at lægge både på stranden.

Ordensregler

Bestyrelsen har lavet et udkast til en ny formulering af vores ordensregler. Stilen er i tråd med den vision, der er udarbejdet for brugen af området. Tanken er, at det skal stimulere til gode naboskaber med dialog og gensidig forståelse. Forslaget til de nye regler kan ses her, og det vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. Vi vil meget gerne have kommentarer til udkastet inden generalforsamlingen. De kan sendes til formanden på JK@klitrosebugten.dk

Kandidater til bestyrelsen og suppleanter

På den kommende generalforsamling vil der være behov for nye kandidater til bestyrelsen og som suppleanter. Interesserede kan henvende sig til formanden (mobil 40272873) eller et bestyrelsesmedlem for at høre nærmere om arbejdet.

 

Indlæg. dateret 29. oktober 2020

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen mødtes den 21. oktober.  Et vigtigt punkt var opfølgning generalforsamlingen den 5/9 specielt på den diskussion om nabohensyn og ordensregler, der udspant sig under punktet eventuelt:

Det gode naboskab:

  • Der er udarbejdet et velkomstbrev til alle nye medlemmer om arbejdet med at bevare området unikke karakter med opfordring til udvikling af gode naboskaber inden for rammerne af deklaration, vedtægter og ordensregler og i overensstemmelse med de holdninger og grundregler, der er udtrykt i notatet herom. Alle disse dokumenter ligger på hjemmesiden. Link
  • Ordensreglerne vil blive nyformuleret og udkastet vil blive lagt på hjemmesiden og på Facebook til kommentering fra medlemmerne.

Rydning af rabatter langs veje og stier:

  • Det er de enkelte ejeres ansvar at holde rabatterne langs veje og stier ryddelige i den fulde bredde (8 m for veje og 6 m for stikveje). Mange steder breder bevoksningen sig og f.eks. på Klitrosevej har det medført at trafikken nærmest ”flytter” vejbanen. Der er en anvisning på hjemmesiden af de korrekte forhold, der tillader uhindret passage af lastbiler, skraldevogne samt passage af modkørende biler. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at de enkelte ejere inspicerer forholdene ved deres grund og bringer dem i orden.

Fællesarealet, arbejdsdage:

  • Der var en vellykket arbejdsdag den 12. september med over tyve deltagere. Vi fik bl.a. ryddet gyvel langs tunnelen og på friarealerne. Tak til Fangels fro værtskabet til den efterfølgende frokost.
  • Der var det årlige møde med de to andre grundejerforeninger og kommunen den 17. september. Kommunen vil fortsat gerne støtte vores arbejde med vedligehold selvom det kniber med at finde ressourcer dertil. Tornerosebugten har efterhånden fået mange både positive og negative erfaringer med at fjerne rynket rose ved hjælp af lystæt tildækning i en periode på to år. Det vil bestyrelsen arbejde videre med, og tage emnet op på næste generalforsamling
  • Datoer for de næste arbejdsdage i 2021 er 15. maj, 3. juli og 4 september

Vedligehold af veje:

  • Medlemmerne opfordres til at benytte bunkerne med vejgrus til at udbedre småskader på vejene i nærheden af deres grunde. Bestyrelsen vil tage kontakt til vores entreprenør for at sikre at vejene bliver sat i stand efter vinteren så tidligt som muligt næste år.

Indlæg. dateret 25. august 2020

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen minder om at tilmelding til spisningen på generalforsamlingen er senest mandag den 31. august med e-mail joergen.kjems@gmail.com eller telefon 40272873

Der vil blive serveret det sædvanlige traktement, og der vil blive draget omsorg for, at serveringen kan foregå under iagttagelse af sundhedsstyrelsens Covid-19 retningslinier. Der vil således både være håndsprit på bordene og mundbind til de, der måtte ønske at benytte disse værnemidler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indlæg. dateret 30. april 2020

Til medlemmerne af Klitrosebugten

GENERALFORSAMLIGEN UDSÆTTES

I lyset af Corona-krisen har  bestyrelsen set sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til den 5. September 2020 kl 10. Generalforsamlingen skulle - i overensstemmelse med vores vedtægter - være afholdt den 23. Maj, men med de nugældende restriktioner vil det ikke være muligt. Bestyrelsen forventer, at selvom et egentlig forbud mod større forsamlinger måske vil være lempet lidt i de kommende uger, vil der stadig være anbefalinger om at begrænse større møder for at modvirke smittespredning. Derfor har vi valgt at udsætte generalforsamlingen.

Forsamlingshuset i Havnebyen er reserveret til den nye dato, og mødet vil blive indkaldt med de sædvanlige frister for indsendelse af forslag fra medlemmerne og forslag til valg til bestyrelse mv.

 

REGNSKAB FOR 2019

Foreningens regnskab er afsluttet og behandlet af vore revisorer. Det bliver nu udsendt til medlemmerne via e-mail og lagt på hjemmesiden.

 

VORES VEJE

Det er aftalt med vores entreprenør, at vejene bliver istandsat i løbet af maj måned. Der vil også - som sædvanlig - blive strøet støvdæmpende salt på hovedvejene.

Samtidig vil bestyrelsen gerne indskærpe, at fartbegrænsningerne overholdes af hensyn til sikkerhed, støj og støvgener for beboerne tæt på de mest befærdede veje.

 

ARBEJDSDAGE

Bestyrelsen vil udmelde datoer for to arbejdsdage i løbet af sommeren, når der foreligger officielle retningslinjer om den type aktiviteter i lyset af Coronakrisen

 

Bestyrelsen

 

Indlæg, dateret 29. april 2020

 

Kære Alle medlemmer af Klitrosebugten

Pga. de begrænsninger, der er blevet indført i forbindelse med Corona-epidemien, og som indtil videre er gældende indtil i hvert fald den 10. maj, må vi desværre aflyse den planlagte naturplejedag på lørdag den 2. maj. Alt afhængig af, hvordan Corona-situationen udvikler sig, vil vi vende tilbage vedrørende de øvrige to naturplejedage.

I er meget velkomne til selv at "rydde op" på fællesarealerne, hvis nogle har lyst og energi til selv eller sammen med få andre, at lave lidt "naturpleje", må I gerne give besked til mig, så vi kan koordinere det.

Husk I kan låne redskaber hos mig (Nøkkerosevej 19), hvis I ønsker det til egen eller fælles projekter.

Håber vi snart kan mødes igen.

 

Med venlig hilsen

Rune og Bestyrelsen

 

Indlæg, dateret 11. marts 2020

 Efter seneste generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig med følgende arbejdsdeling:
- Jørgen Kjems, formand
- Jesper Harder, kasserer
- Rune Vedelsdal, naturpleje
- Jørgen Fangel, IT - herunder hjemmeside i samarbejde med Carsten Parby, som venligt har
tilbudt at fortsætte med at lægge nyheder på hjemmesiden.
- Asger Kej, referent

Der har de seneste måneder været en rolig afvikling af bestyrelsens arbejde - her er nogle
udvalgte overskrifter:

• Bestyrelsen gør fortsate en målrettet indsats for at håndhæve de tinglyste klausuler, herunder
især de klare regler for byggelinier, når og hvor sager opstår - især i forbindelse med
ombygninger og nybygninger. En enkelt sag, som ville udfordre byggelinierene og kræve en
ommatrikulering blev trukket tilbage af ejeren.
• En nabostrid om modifikation af volde og beplantning i skel er blevet bilagt mindeligt gennem
en faciliteret aftale mellem naboerne.
• Nye parkeringszone-skilte er opsat ved de to indkørsler fra Gnibenvej - vi håber, at de vil være
med til at håndhæve det generelle parkeringsforbud langs vores veje, så vi ikke skal belastet
med gratister, der skal til fods med Molslinjen.
• Glade og arbejdsomme medlemmer har mødt op til arbejdsdagene og givet et uvurderligt
bidrag til naturplejen, som nu begynder at vise resultater i form af en mere divers
standengsvegetation med mange fine blomster, samt lys og luft på fællesarealerne. Naturplejen
er udført i nært samarbejde med Odsherred Kommune, som nu honorerer os ved at indstille os
(sammen de to naboforeninger) til 15. Juni Fondens Naturpris 2020 - der er sikkert lang vej til,
at vi bliver udvalgt som modtager af prisen, men nomineringen i sig selv er en ekstra motivering
til de, som deltager med et par timers arbejde på vores fællearealer - ud over den belønning
som udbetales i form af en altid meget hyggelige og rigeligt forsynede frokost efter
arbejdsdagens dåd.
• Den nye kasserer gør en stor indsats for at effektivisere kontingent-indbetalingerne - vi
henstiller til, at de medlemmer, som ikke allerede har gjort det, får deres kontingentindbetaling
tilmeldedt til betalingsservice. Dette gør, at det er langt nemmere at identificere betalinger – og
det sikrer rettidig betaling. Det sidste er også fordel for både medlemmer og forening idet
medlemmer slipper for at betale rykkergebyr og kassereren slipper for at skulle udsende
rykkere.

Vi er i gang med at forberede materiale til næste generalforsamling, som afholdes i Odden
Forsamlingshus lørdag den 23. maj kl. 10.00, herunder årsregnskab for 2019 og budget for 2021.
Det er vores linje, at vi nedbringer kapitalen til et niveau, som svarer til et års omkostninger -
derfor lægger vi (som i indeværende år) op til at operere med mindre underskud og dermed
uændret kontingent i 2021.

Mvh
Bestyrelsen.

 

Sidst ændret: February 21, 2023, 16:14

Undermenu

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login