Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2013 Beretning
top
Page
 

 

 

Bestyrelsens beretning 11. maj 2013

 

Vi har atter tilbagelagt et år, siden vi sidst sad i disse historiske lokaler. Når beretningen er aflagt, tror vi, at I også sidder tilbage med et indtryk af, at der rent faktisk sker mange ting i Klitrosebugten, selvom de ikke umiddelbart synes.

Vi har gjort vores bedste for at holde medlemmerne løbende orienteret gennem vores hjemmeside. Den er blevet fornyet og forbedret. Vi synes selv, den præsenterer sig og fungerer rigtig godt. Men vi er naturligvis altid lydhøre for forslag til forbedringer.

Vores generelle opfattelse er, at grundejerforeningen også i forgangne år har fungeret godt, og vores område fremstår i en rimelig god forfatning. Men vi har indledt et større projekt, så vi styrer naturen, og ikke naturen der styrer os. Det har vi allerede hørt om gennem Jørgen Stoltz interessante præsentation af planerne for området.

Umiddelbart ser man ikke de store forandringer i naturen, når det sker over tid. Det ændrer dog ikke på, at vores område er blevet særdeles synligt overtaget af meget ”aggressive” planter som hybenrose og havtorn. Disse har bredt sig og vil brede sig over hele området, hvis vi ikke bekæmper dem. Desuden overtager andre vækster også vores natur og hindrer dyrelivet. Blandt disse er pilekrattet for enden af Nøkkerosevej og græsområderne. Ej at forglemme lyngen, som vi også skal værne om. Derfor har bestyrelsen det seneste år arbejdet med en naturgenopretningsplan, og har i denne forbindelse haft flere møder med Jørgen Stoltz og med biolog Erich Wederkinch fra Odsherred Kommune. Det giver nogle spændende perspektiver, også fordi vi regner med, at naturgenopretningen kommer til at omfatte hele området fra Gyvelbugten til Gniben, hvor hver grundejerforening har fuld kontrol indenfor eget område. Både kommunen og andre har stor opmærksomhed på netop naturgenopretning. Derfor støtter de også projektet på forskellig vis. Derved forventer vi udgiften for vores grundejerforening bliver ganske rimelig, så det væsentligst bliver udgifter til den efterfølgende vedligeholdelse af områderne, vi skal afholde. Det kan ske ved at vi gentager tidligere tiders aktivitetsdage. Eller at vi betaler for vedligeholdelsen. Et forventet beløb er afsat i budget for det kommende regnskabsår.  Det kommer selvfølgelig til at koste noget, at vi ikke har vedligeholdt arealerne i de tidligere år, men det vil blive en stor fordel for vores natur og kvalitetsoplevelsen af området.

Lyngen er en vigtig og smuk del af vores natur.  Selvom den er mere hårdfør end man tror, så skal den faktisk passes og plejes. Bestyrelsen har undersøgt forskellige alternativer til vedligeholdelse af lyngen. Det bliver enklest og billigst, hvis flere slår sig sammen om plejen. Eftersom det kræver kørsel med maskiner, og de er dyre, hvis vi får dem kørt hver især.  

Mens vi er ved naturen, så vil vi endnu engang meget stærkt opfordre grundejere, der nærmest har skovområder på deres grund, til at få det beskåret. Deklarationen kræver randbeplantning omkring storparcellerne, derfor er visse områder i GF er skæmmet af meget høje og brede fyrretræer. Det skæmmer vores område og strider mod det åbne lyse landskab, vi alle ønsker. Overvej, om ikke det er på tide at få fældet disse høje træer – og så få genplantet. Der er fældet rundt omkring det seneste års tid, og jeg tror alle må indrømme, det er rart med lys og luft.

Vi skal også nævne, at det ikke er tilladt med selvbestaltet beskæring af fællesarealerne. GF gør sit bedste for at vedligeholde området, men skulle der være ønsker om tilpasning, så skal man henvende sig til bestyrelsen.

Når vi taler om naturregulering, så er regler og retningslinjer måske ikke helt kniv skarpe. Det er til gengæld reglerne for bebyggelse af vores grunde. Vi har en deklaration, som utvetydigt fastlægger reglerne for, hvordan man må bebygge sin grund. Deklarationen er tinglyst på alle grunde og ligger på vores hjemmeside, så den er let tilgængelig. Skulle man være i tvivl, så kan man altid spørge, og bestyrelsen er altid klar med hjælp. Alligevel har vi en række helt unødvendige sager om overskridelse af deklarationen. I forgangne år har vi haft tre sager, hvor der er bygget i strid med deklarationen. Bestyrelsen har måttet bruge helt urimeligt mange resurser på disse sager, hvilket ganske enkelt ikke er acceptabelt.   

Yderligere tre sager har spøgt, hvor medlemmerne enten mente en meter eller så i overskridelse burde kunne accepteres.

Desværre vildledes nogle af kommunens regler og mangelfuld rådgivning fra sagsbehandlerne. Vi har specifikt ageret på dette forhold og afholdt møder med kommunen. Vi er sikre på, at de fremover vil være langt mere opmærksommed, når det gælder forholdene i vores grundejerforening.  Og de har, os bekendt, ikke udstedt en skriftlig tilladelse, hvor deklarationen ikke er overholdt.

Sammenfatningsvis kan det siges, at vi ved henvendelser IKKE giver dispensation for kravene i deklarationen.

Og til sammenligning kan man nævne, at ingen forventer, at en fartbegrænsning på 110 km kan fortolkes. Forsøg er sikkert gjort ude på vejene, men ingen har lykkedes. Det samme gælder for vores deklaration.

Kommunen vil indenfor en overskuelig tidsramme affotografere – også hele vores område – for at afdække bebyggelse, og vurdere det op mod de informationer, om bebyggelse, som de har liggende - og deklarationen. Vi synes det er meget positivt, da vi mener det er en kommunal opgave og ikke bestyrelsens.

Mens vi er ved området, vil vi nævne at vejene vedligeholdes mest rationelt og økonomisk. De er og har været rimeligt farbare det seneste år. Huller kan ikke undgås helt, men vi forsøger at minimere disse. Bestyrelsen har, sammen med vores "vejmand" været rundt for at besigtige alle stikveje, og har fundet dem i orden. På grund af mindre trafik, vil de have en midterrabat med græs. Det er til gengæld flere steder et problem, at medlemmer ikke fjerner buske og grene, så det er svært at komme frem. Stikvejene skal være 6 meter brede. Gå meget gerne ud for at kontrollere, at du har ryddet ud for din parcel, inden bestyrelsen lægger en hilsen i din postkasse.

Vejenes tilstand er jo fortsat betinget af kvaliteten af kørslen, de udsættes for. Ingen nævnt ingen glemt.

Vi mener, der er blevet et væsentligt bedre udsyn ved udkørsel fra Klitrosevej og Søstensvej. Vi kan ikke ændre på vejføringen, men synes de ansvarlige grundejere har skabt rimelige oversigtsforhold.

Hvilket bringer os ind på de generelle vejforhold i området. Vi mener fortsat, der køres for stærkt på Gnibenvejen. Kommunen har foretaget en fartmåling sidste år. Desværre er den bortkommet, så et hvert grundlag for dialog må afvente en ny måling. Den vil blive foretaget i august. Hvor trafikken er aftaget. Den lader vi lige stå lidt. Herefter kan vi komme videre med sagen.

Mere problematisk finder vi udkørsel på Oddenvejen i forbindelse med færgetræk. I sommers så vi lange køer op ad Gnibenvejen, når den nye færge sendte 400 biler forbi vejen. I én lang kø. Vel vidende, at Mols-Linien har indsat endnu en megafærge i maj, fandt vi det helt nødvendigt med ændring af forholdene. Bestyrelsen har måttet forbi trafikminister Dam Kristensens bord, og han har forholdt sig konstruktivt til problematikken. Sund&Bælt opsætter nye lyssignaler ved havnen, så der skabes trafikale ”lufthuller”, hvor biler fra Gnibenvejen kan komme ud. Vi afventer dog stadig den endelige bekræftelse fra Sund&Bælt. Lidt er bedre end ingenting. Men trafikbelastningen vil fremover blive væsentligt større. Vi skal kun opfordre til, at man holder øje med færgernes ankomsttider. Godt nyt har været, selvom Mols-Linien godt kunne trænge til konkurrence, at vi ikke får endnu en rute, som ellers var tæt på. Derved kunne vi komme op på 20-25 afgange i døgnet.

Vi har fået et rigtigt godt samarbejde med vores nabo foreninger om naturplaner, deklarationer og trafikken på Oddenvej og Gnibenvej. Det er til stor gavn og glæde, samtidig med at vi forstærker vores gennemslagskraft overfor myndigheder mm.

I tidens løb er der foretaget adskillige ændringer i vores vedtægter. Nogle afsnit er ikke længere aktuelle, og noget trænger til at blive fornyet, så vedtægterne lever op til situationen i dag. Derfor har bestyrelsen, til dagens generalforsamling, fremlagt en revision af vedtægterne.

Det skal også nævnes, at vi nu har en fuldt ud fungerende PBS løsning til indbetaling af kontingent. Hvilket aflaster både medlemmer og grundejerforeningen.

I årets løb har vi også fået en ny flot, inspirerende og funktionel hjemmeside. Findes det, findes det her, fristes man til at sige. For både nyheder, praktiske informationer og diverse links gør hjemmesiden interessant. Dermed ikke sagt, den ikke kan forberedes. Bestyrelsen er lydhør for forslag.

Uanset de mange aktiviteter, så har foreningen en rigtig sund økonomi, og kan igen i år lægge et par håndører på kistebunden. Faktisk er det også lykkedes os få en mindre forrentning af GF formue. Nogen vil synes, vi ikke skal have en så stor formue, men bestyrelsen anbefaler, at vi fastholder nuværende niveau og dermed uændret kontingent betaling. Vi har afsat et beløb til naturgenopretning, men dette kan godt vise sig at blive noget mere. Egentlig positivt, at vi kan trække på en opsparet formue. Det kan også komme på tale med større reparationer af vejnettet. Derved skulle vi kunne undgå de gentagne huller pågældende steder.

Lidt afhængigt af, hvor man bor i GF, så har man sine ruter man følger, når man cykler, går eller andet. Desværre fik man ikke hævd på trampestien mellem Majrosevej og Buskrosevej. Derfor skal man gå via Gnibenvejen, hvis man ikke går langs stranden. En igennem årtier meget benyttet sti, er mellem Sandstensvej og Lyngbugten. Vil den blive spærret, hvilket meget tyder på, har vi ingen adgang rundt i området. Desuden er der stor risiko for, at stien langs vandet forsvinder ved en  kraftig storm. Derfor har GF ansøgt om hævd over stien, så den kan fastholdes som trampesti. Det kan ikke være til gene for ejerne, som jo har fuld kendskab til stien og brugen.

En mangeårig tradition blev brudt, da vi måtte konstatere Olga ikke åbnede til påske. Trist hvis vi ikke har vores kiosk til sommerens "udflugt" efter is eller et hurtigt måltid.

Personligt vil jeg gerne nævne, at jeg har valgt at trække mig som formand for GF. Tiden rækker ikke, og jeg synes måske også, friske øjne på posten ikke skader. Men jeg skal heller ikke lægge skjul på, at de evindelige byggesager tager for megen unødig energi. Hvilket jeg ikke finder acceptabelt. Det har været nogle fantastiske år at sidde i bestyrelsen, og jeg vil godt kigge tilbage med stolthed på arbejdet, der er gjort naturligvis sammen med den øvrige bestyrelse. Jeg er lydhør for andre meninger .

Sidst men ikke mindst, vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et meget energisk og spændende år. Vi har virkelig fået sat mange skibe i søen og lagt grunden til en interessant udvikling af vores forening, som både vil være til glæde på kort og lang sigt. Jeg vil stærkt anbefale, at medlemmerne giver dem deres fulde opbakning.

Nu skal jeg bare være almindeligt foreningsmedlem, men vil bestemt følge udviklingen med interesse og give mit besyv med, når jeg føler det nødvendigt. Gjort i en konstruktiv ånd, kan mit og andres bidrag medvirke til en inspirerende proces for den og de kommende bestyrelser.   

 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login