Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2019 Referat fra generalforsamlingen
top
Page

Hent referatet i PDF-format HER

Generalforsamling 2019

Grf. Klitrosebugten

 

Referat fra Generalforsamling lørdag den 25. maj 2019, kl. 10.00

i Forsamlingshuset, Skoletoften 6, Havnebyen.

 

DAGSORDEN:

1.

Valg af dirigent. Robert Jønsson blev foreslået og valgt, han konstaterede, at Generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt og der er fremmødt 52, i alt 37 stemmeberettigede.

2.

Mundtlig beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år (Den skriftlige beretning ligger på foreningens hjemmeside) Formand Carsten Parby (CP) indledte med at sige, at beretningen ville bestå af to dele: en om "årets gang" og en om deklaration og bestemmelser i foreningen.

Årets gang

CP redegjorde for antal møder og aktiviteter i foreningen. Medlemsforslag om badebro; dette blev ikke godkendt pga. de praktiske forhold om placering og vedligeholdelse. Medlemsforslag om at flytte sten til stranden, så man kunne passere med handicapcykel m.v., dette er udført. Tunnelen for enden af Søstensvej er blevet åbnet og undersøgt: Der er 21 ca. 30 gange 30 cm. huller i toppen i midten med ca. 3 meters afstand, det vurderes, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko forbundet med tunnelen for nuværende. Processen om Fibias etablering af fibernet blev gennemgået, herunder inspektionsrunden og Fibias afvisende holdning for at udbedre skaderne og drøftelserne af dette. Derfor blev vejene ikke vedligeholdt på samme måde som tidligere i 2018, men først i 2019. Der blev udtrykt tak til fremmødet på Naturplejedagene og det gode arbejde. Der blev gjort opmærksom på vilkårene omkring beplantning langs veje og skel herunder en snarlig besigtigelse af forholdene. Parkering på vejene: Der er givet tilladelse til at opsætte P-zone skilte ved indkørslen til Søstensvej og Klitrosevej; disse skilte vil blive opsat snarest. Samarbejdet med de øvrige grundejerforeninger og kommune omkring naturplejen blev gennemgået og samarbejdet blev påskønnet. Der var enkelte spørgsmål til parkeringsforholdene og den kommende skiltning.

Deklarationen:

Bestyrelsen er ansvarlig for deklarationen. CP redegjorde for den historiske udvikling af området. I deklarationen har kommunen og grundejerforeningen påtaleret. Bestyrelsen vedtog at indhente en advokatvurdering af forskellige forhold omkring deklarationen, dennes tolkning og ansvarsforhold. Der henvises til CP' s PowerPoint præsentation på Generalforsamlingen (placeret hjemmesiden). Der var undervejs flere spørgsmål, a. til en fortolkning af de juridiske vurderinger af forhold i forbindelse med deklarationen; CP henviste til "Quick- guiden" for et uddrag af deklarationens vigtigste områder. Der kom spørgsmål om, hvad der er det vigtigste i deklarationen; er det bygninger, byggelinjer og kan man indgå aftaler med naboen? CP svarede, at Alt i deklarationen er lige vigtigt. Man kan ikke komme uden om deklarationen ved private aftaler. Dirigenten supplerede, at private aftaler mellem naboer er for egen risiko.

Beretningen blev godkendt.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse (Bilag). Kasserer Flemming Peuliche fremlagde regnskabet, der var ingen spørgsmål til dette. Regnskabet blev godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen:

  1. Godkendelse af budgetforslag for 2020 (Bilag) og
  2. Fastsættelse af
  • kontingent 2020: Forslag 600 kr.
  • vejafgift 2020 (ikke medlemmer): Forslag 300

Budgettet blev fremlagt; der er et mindre underskud og forslag om kontingent og vejbidrag som ovenfor. Dette blev vedtaget.

5.

Forslag fra medlemmerne.

ingen indkomne ved fristens udløb.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten fremlagde den påtænkte procedure; herunder håndteringen af, at kasserer og formand ønsker at fratræde samtidigt (se vedtægternes § 10)

a. Formand: Jørgen Kjems blev bragt i forslag, der var en indsigelse mod dette begrundet i adfærd i forbindelse med passage af en privat grund, der var forskellige synspunkter på

Der var ingen andre kandidater og Jørgen Kjems blev valgt

b. Kasserer: Fleming Peuliche (valg for 1 år afgår), det nuværende medlem Jesper Harder vil gerne stille op som kasserer og blev enstemmigt

c. Bestyrelsesmedlem: Asger Kej blev genvalgt. Jørgen Fangel blev valgt som bestyrelsesmedlem.

7.

Valg af suppleant til bestyrelsen: Annette Hartmann.

Valg af 2 revisorer:

a. Revisor: Ole Køj

b. Revisor: Jørgen Iwan Rasmussen

8.

Valg af revisorsuppleant: Flemming Peuliche

9.

Eventuelt. Flemming Peuliche takkede Carsten Parby for det store og vedholdende arbejde som formand og bestyrelsesmedlem gennem 12 år; der var stor applaus.

Carsten Parby takkede Flemming Peuliche for det flittige og grundige arbejde i bestyrelsen siden 2013, specielt som kasserer.

 

Der blev kraftigt opfordret til at overholde tidspunkterne for støjende arbejde (lørdage, søndage og helligdage: 10-13, andre dage 9-18, se i øvrigt ordensreglerne på hjemmesiden under "Om foreningen") og at gøre disse regler mere synlige på hjemmesiden; den kommende bestyrelse vil se på dette. Der blev også udtrykt stor tilfredshed med hjemmesiden og en opfordring til, at dette fortsatte evt. med Carsten Parbys fortsatte medvirken. Opfordring til i højere grad at informere omkring det løbende bestyrelsesarbejde; der vil blive fulgt op på dette.

 

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

Robert Jønsson

                        

Rune Vedelsdal

 
 

Dirigent

 

Referent

 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login