Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2016 Referat
top
Page

 Hent som PDF

Referat af ordinær generalforsamling

afholdt den 21. maj 2016 i Forsamlingshuset, Havnebyen, Sjællands Odde.

 

Generalforsamlingen havde 48 deltagere, der repræsenterede 26 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent.

Janne Albertsen (JA) blev enstemmigt valgt. Jørgen Kjems (JK) blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden Carsten Parby (CP) aflagde beretning for det forløbne år (støttet af en power point fremvisning, som efterfølgende kan findes på hjemmesiden).

Foreningen har fået 7 nye medlemmer, som CP hilste velkommen.  Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 5 møder i naturplejegruppen (sammen med Gyvelbugten og Tornerosebugten) heraf ét med deltagelse fra kommunen.

Klitrosebugten ligger i et udsat område, hvad angår efterårsstorme, og stormen Gorm forvoldt skader på flere tage og enkelte væltede træer.

Vejene er i god stand. De er blevet gået efter her i foråret og der er nu lagt støvdæmpende materiale ud. CP opfordrede medlemmerne til at bruge de udlagte grusbunker, når man opdager en skade i vejen, og mindede også om at friholde vejene for grene og bevoksning - samt om afstandsreglerne for placering af bygninger. Skiltningen ved stranden er blevet udskiftet og bænken for enden af Nøkkerosevej er blevet repareret.

CP nævnte en henvendelse for postmesteren i Roskilde om opsætning af et stativ på et centralt sted til alle områdets postkasser.  Der havde været fælles postkassestativ i 1970’erne, men det var blevet nedlagt i 1980’erne; postmesteren havde ikke hjemmel til at kræve det installeret på ny, da foreningen går tilbage til 1969.

Naturgenopretning: CP berettede, at projektet med støtte fra kommunen og Fonden af 15. Juni udløber med udgangen af 2016, og at der var sket gode fremskridt med opgravning af roser, slåning og rydning af pilekrat på vores område i det forløbne år. Afbrændinger var afsluttet, og der udestår en slåning på de områder, hvor der stadig gror roser frem, og en i efteråret af hele området.

Der er lavet to prøvevandhuller for at undersøge, om det er relevant for kommunen at betale for gravning af et egentligt vandhul, hvor tudser, padder og salamander kunne trives og indgå i økosystemet.

Den videre naturpleje er nu op til foreningen og CP mente, at de fælles arbejdsdage har været  og vil fortsat være guld værd for projektet. Der var afholdt 3 arbejdsdage siden sidst (16/5-15, 28 deltagere; 18/7-15, 15 deltagere; og 17/10-15 17 deltager).

Tak til de flittige deltagere og også stor tak til Thorkild og Åse for værtskab og organisation af disse arbejdsdage.

Naboforeningen Gyvelbugten har andre landskabsformer på deres strandområde og har derfor valgt at udføre naturplejen med græssende køer. Der forventes op til 6-7 køer på de indhegnede områder i perioder frem til medio juni og fra medio august til oktober. Afgræsningen vil blive søgt afpasset med behovet for naturpleje med løbende justering af antal dyr og græsningsperioder.

Det er bestyrelsens hensigt, at fortsætte det gode samarbejde med naboforeningerne med mindst et årligt møde, hvor bl. a. forvaltningen af de fælles værktøjer vil blive diskuteret.

Endelig nævnte CP, at der er indgået en aftale med TDC om beplantning på det jordstykke ved starten af Klitrosevej, hvor TDC har opstillet sine tele-skabe.

Til slut en opfordring til de medlemmer, der mangler at 1/ informere om deres e-mail adresser og 2/ få tilmeldt sig til betalingsservice – at få det bragt på plads.

 

Spørgsmål til beretningen:
A. M. Petersen, Nøkkerosevej 24, spurgte om bestyrelsen kunne formå ejeren af grunden over for TDC-skabene til at rydde sin grund for væltede træer. CP svarede, at man havde rettet henvendelse, men uden resultat endnu.

Dirigenten konstaterede, at formandens beretning var taget til efterretning.

3. Reviderede regnskab

Kassereren Flemming Peuliche (FP) forelagde det udsendte, reviderede regnskab for 2015. Det udviste indtægter på  102.917   kr.; udgifter på 100.951 kr.; et resultat på  1.966 kr.; og en egenkapital på 135.739  kr. Regnskabet blev énstemmigt godkendt

 

4. Budget og kontingent.

FP gennemgik det udsendte budget, hvor indtægter og udgifter er reduceret til 88.600 kr. på svarende til en kontingentnedsættelse til 600 kr. Nedsættelsen er begrundet med lavere udgifter til vedligehold efter afslutning af genopretningsprojektet

Budget og kontingent blev énstemmigt godkendt.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen

Flemming Peuliche og Thorkild Christensen blev genvalgt med akklamation.

Mogens Daugbjerg genopstillede ikke og Gitte Randløv blev valgt med akklamation.

Formanden takkede Mogens Daugbjerg for mange års indsats i bestyrelsen af flere omgange og overrakte en afskedsgave.

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Asger Kej blev valgt med akklamation

 

8. Valg af to revisorer

Britt Sørensen og Ole Køj blev genvalgt med akklamation

 

9. Valg af revisorsuppleant

Iwan Rasmussen blev genvalgt med akklamation.

 

10. Eventuelt

Thorkild Christensen mindede om arbejdsdagen den 28/5 fra 10-13 med start og slut på Nøkkerosevej 20.

 

Sune Pilgaard spurgte til nyt vedrørende den spærrede sti mellem Sandstensvej og Lyngbugten. CP svarede, at sagen er i bero, og at bestyrelsen ikke ser mulighed for at gøre mere på nuværende tidspunkt. CP henstillede, at man undlod færdsel på nabogrundene.

 

Poul Kofoed (PK) havde tre spørgsmål:

  1. Om kørsel med mountain-bikes var tilladt på strandvoldene. CP svarede at cykling generelt er tilladt , men han ville stoppe en cyklist og forklare det uhensigtsmæssige i at slide på voldene, og at cykling efter hans opfattelse mest foregik i ”dalene” mellem voldene.
  2. Om kloakeringsplanerne. CP svarede at det efter de nuværende planer lå 20-30 år fremme i tiden, men planerne kan blive ændret med kort varsel.
  3. Om forsamlingen havde nogle gode råd, så færdsel på hans grund, der støder op til den spærrede sti, kunne undgås. CP svarede, at der var en henstilling på foreningens hjemmeside, og anbefalede at PK lavede en passende skiltning.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og CP takkede dirigenten for den gode mødeledelse.

 

Efter generalforsamlingen holdt Aase Christensen foredrag om det nyligt udkomne Flora Danica Atlas, der viser udbredelsen af planter i Danmark. Gniben er et meget interessant område med mange sjældne planter. Materiale fra foredraget vil kunne findes på foreningens hjemmeside.

 

  Sjællands Odde,   2016-05-25

 

   ………………………………………                   …………………………………......

      Janne Albertsen, Dirigent                                      Jørgen Kjems, Referent

 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login