Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2016 Beretning
top
Page

 


Velkomst

Velkommen til generalforsamlingen 2016 – en særlig velkomst til vores 7 nye medlemmer.

Vi håber at de vil trives i vores smukke område og hurtigt finde sig tilpas i foreningen.

 


Møder

Der har igen i år været en stor mødeaktivitet om naturplejeprojektet med nabogrundejerforeninger, entreprenører og kommunen.

Desuden er der afholdt fembestyrelsesmøder. Væsentlige punkter omtales på hjemmesiden under ’Ny fra bestyrelsen’.

Et opfølgende møde mellem grundejerforeninger langs Gnibenvej har ikke givet resultater, og vil formentlig ikke fortsætte.

 


Stormen Gorm

Søndag den 29 november blev vi igen ramt af en storm – Gorm.
Vi fik landets højeste vindhastighed med orkanstyrke.
Denne gang gik det ud over tre tage og flere læhegn.

Der var ikke så mange skader med væltede træer – de udsatte
er forsvundet ved de tidligere.

Skraldebøtterne ligger som sædvanlig og flyder i hele området.

 

 


Veje

Vinteren har ikke været så hård ved vejene, så det ser ud til at udgifterne til vedligeholdelse bliver mindre end sædvanligt.

Midt i april blev der fyldt grus på og vejene rettet op. Det var for
tidligt at lægge clorcalcium ud, men det sker når vi får det rigtige vejr.

Der ligger grusbunker på Søstensvej og Klitrosevej. Meningen
er, at man kan hente her fra, når der er opstået huller, der skal fyldes op. Den bedste måde at reparere på er at fylde hullet op med top, så kommer det ikke igen foreløbig.

 

 


Beskæring

Træerne vokser fortsat. Derfor endnu en generalforsamling med opfordring til at beskære langs vejene. Rabatterne skal være farbare, så man kan træde til side for bilerne. Træerne må ikke hænge ud over vejene, så de generer renovationsbilerne.

Et godt råd er at skære grenene langt tilbage mens de er grønne, så bliver væksten tættere. Er der døde grene for neden – så plant nyt. Stormene har taget mange af de store træer, men der er mange, der kan tåle at bliver udskiftet af nye.

 

 


Skiltning og bænke

Ved indgangene til fællesarealet er opsat standere med skilte. Flere af skiltene trængte til udskiftning, hvilket er sket.

Bænken på fællesarealet for enden af Nøkkerosesvej er blevet repareret.

 

 

 


Brevkasseanlæg

Postvæsenet har i foråret stillet krav om opsætning af brevkasseanlæg. Vi har afvist med henvisning til at udstykningen
er fra 1969 og derfor ikke omfattet af loven fra 1973.


Et besynderligt krav på et tidspunkt, hvor postomdelingen
forringes eller helt bortfalder.

 


Arbejdsdagene:

16. maj sidste år mødte 28 medlemmer frem – den 18. juli 15 og
den 17. oktober 17 deltagere. Hver gang har der været en meget
fin indsats på de gravede områder med fjernelse af løse rødder
og nye skud. En stor tak til alle der er mødt frem og har bidraget
til naturplejen.

Arbejdet tilrettelægges, så deltagere fra samme vej/område
danner gruppe – og arbejder på den del af fællesarealet nærmest dem selv.

Mødestedet er hos Thorkild og Aase kl. 10. Her dannes grupper-
ne, og efter en kort instruktion fordeles værktøjerne og arbejdet
går i gang. Vi har været heldige med vejret, så undervejs bliver
der delt forfriskninger ud til de tørstige, og så bliver der arbejdet
og snakket ind imellem. Et meget hyggeligt arbejdsfællesskab.

Ved 13-tiden er det slut, og så samles vi til en god frokost med øl
og vin – og det sociale fællesskab.

Vi håber, at der igen i år bliver tilslutning til arbejdsdagene, der er 28. maj – 16. juli og 1. oktober.

Alle er velkomne uanset kræfter og udholdenhed.

 

 


Naturplejeprojektet

Det 3-årige projektforløb i de 3 grundejerforeninger slutter med udgangen af 2016.

Midlerne fra 15. Juni Fonden har givet den økonomiske baggrund
for hele arbejdet: Rydning, slåning og aflønningen af Jørgen Stoltz. – og samtidig har dette projekt fået Odsherred kommune til at bidrage med rydning af roser og havtorn.

 

 


Gravning

Fonden sørgede i løbet af vinteren for fjernelse af pilekrattet og et rosenkrat mod skellet til Klitrosevej.

I efteråret blev der ryddet roser på strandvoldene ud mod Kattegat – betalt af egne midler.

Så gravearbejdet i denne del er forhåbentlig slut – og dermed de store bunker af grene og rødder.

Det eneste, der mangler, er den vestlige del af strandvolden ind
mod Tornerosebugten.

Roserne er gravet op! Nu skal vi bare i en periode sørge for at fjerne de nye skud, så der ikke kommer genvækst.

 

 


Slåning

Den del af fællesarealet, der ligger ud for Sandstensvej og Søstensvej er ikke gravet igennem, selv om der er roser og
havtorn. Det skyldes, at roserne ikke havde fået kvalt al vækst –
så der stadig var grønt i bunden.

Her skal roser og havtorn fjernes ved slåning. Det sker 3 gange
om året - de to første gange slås kun arealer med roser og
havtorn.

Den 3. gang slås hele området for at fjerne alt plantematerialet. Slåningen skal fortsætte på denne måde, så længe der kommer ny vækst.

 

 


Vi kan allerede se de første resultater af arbejdet. Sidste sommer dukkede den blå slangehoved op i stort antal ud for Søstensvej,
lige som den gule evighedsblomst er begyndt at brede sig.

Dyrelivet tager til. Flere mussende tårnfalke er et tegn på stigende mængde føde.

 

 

Pilekrattet

Pilene er væk og området er planeret. Det har givet lys, og lange
kig i slugten. Vi slipper ikke for at der dukker nye skud op, men forhåbentlig kan de fjernes ved slåning.

Der er gravet to prøvevandhuller, der skal vise om der er grundlag for en permanent løsning.

Kommunens biologer har tidligere vist interesse for skabe et ”springbræt” for tudser, frøer og salamandere mellem de få andre fugtige steder langs nordkysten, så vi afventer resultaterne fra prøvevandhullerne.

Vi kan ikke beklage os over vores del af økonomien i projektet. Fonden og kommunen har betalt det meste.

Nu hvor vi selv skal tage over, mangler kun rydningen af roserne mod vest og i et par år vedligeholdelse med tre årlige slåninger.


Den gode indsats på arbejdsdagene betyder, at vi ikke skal ud og betale for den del af arbejdet. Derfor foreslår bestyrelsen at kontingentet nedsættes i 2017.

 

 


Gyvelbugten

Gyvelbugten har i mange år valgt at lave naturpleje ved slåning i lavningen.

I forbindelse med naturplejeprojektet har de valgt at rydde hele lavningen og få sat hegn op, så tilvæksten i områderne kan holdes nede ved afgræsning.

Det er meningen, at nogle få køer skal holde væksten nede i perioderne før og efter sommerferien.

Et spændende tiltag som mange har lyst til at følge

 

 


Forvaltningsgruppen - Samarbejde med de øvrige foreninger:

En gruppe med to medlemmer fra hver grundejerforening samt Jørgen Stoltz, har stået for koordinationen af arbejderne og samarbejdet med kommunen.

Efter nogen usikkerhed i starten om rammer og vilkår for anvendelse af fondens midler, har der været et fortrinligt samarbejde, som nu slutter.

Vi mener, at det stadig er muligt at inspirere hinanden og samarbejde om benyttelsen af de fælles værktøjer – derfor er
det besluttet, at repræsentanter fra grundejerforeningerne fortsat skal mødes og planlægge hvert år.

 

 


Beplantning ved KTAS-skabene på Klitrosevej:

På generalforsamlingen sidste år efterlyste vi gode forslag til området omkring TDC skabene på Klitrosevej. To medlemmer undersøgte mulighederne, men det var ikke nemt pga. stenet jordbund og usikkerhed om ansvarspådragelse.

Bestyrelsen har siden været i kontakt med TDC, og foreslået at de sørger for maling af skabene og til efteråret vil der blive plantet to grupper med tre bjergfyrer, der med tiden skal skjule skabene – samt 25 klitroser i den øvrige del af området.

 

 


Odsherred kommune uddeler hvert år en Mangfoldighedspris, der tildeles personer eller virksomheder der har styrket mangfoldigheden i Odsherred ved at yde en særlig indsats over
for medborgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Der var mange nominerede, men Birthe Eeg og Lisbeth Fibæk
vandt prisen ved at købe Olgas grill og forpagte den til den syriske familie samt finde bolig til gavn for begge familier.

 

(Kommentar fra forsamlingen: Den syriske familie er siden flyttet
til Nykøbing.)

 


Bestyrelsen håber, at vi kan få de sidste medlemmer til at oplyse en brugbar e-mailadresse. Sidste år manglede vi 15 - nu er det 9, så der er fremgang.

Ligeledes er der en del, der ikke har tilsluttet sig betalingsservice.

 

   


Tak til alle for et godt år.

God sommer

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login