Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2017 Beretning
top
Page

 Tallene refererer til sidenumrene i PowerPoint præsentationen  -  Link

Generalforsamlingen 2017

  2

Det har været et godt år siden sidste generalforsamling. Vi har været forskånet for større stormskader og har haft hyggelige arbejdsdage omkring vores dejlige fællesarealer.

Der har ikke været så mange handler, men vi kan byde 2 nye medlemmer velkommen, og håbe at de vil finde sig tilpas i fællesskabet. Vi kan anbefale at deltage i en arbejdsdag, og her igennem få lejlighed til at lære flere at kende.

3. Møder

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, som det har været muligt at følge på hjemmesiden. Det fælles naturplejeprojekt Stenlejerne med Jørgens Stoltz som koordinator blev afsluttet.

Desuden har der været 3 møder omkring fibernettet - og endelig møder med entreprenørerne, der står for veje og fællesarealer.

4. Stormen Urd

2. juledag blev vi atter ramt af en storm – Urd, der med stærk storm og vindstød af orkanstyrke var den voldsomste storm siden stormen Gorm.

Bølgerne slog højt op på stranden og ryddede den for tang og plantevækst. Umiddelbart ser det ikke ud til at det er gået ud over strandvolden.

Bortset fra et væltet træ skete der ingen skader, heller ikke på tagene.

… men skraldebøtterne ligger bag efter og flyder i hele området.

5. Naturplejeprojektet

Samarbejdet med naboforeningerne og Jørgen Stoltz sluttede i 2016. Vi nærmer os den afslut- tende fase, der handler om vedligeholdelse af den grundlæggende indsats.

Det sker gennem arbejdsdagene og købt assistance.

Første arbejdsdag i 2016 lå en uge efter generalforsamlingen. Måske var det årsagen til så lille en tilslutning, at vi valgte at aflyse.

De to næste havde så god tilslutning at det lykkedes at løse de planlagte opgaver, der væsentligst har været fjernelse af hybenroserne. Vi får stadig tilbagemeldinger om at området fortsat præsen- terer sig flot, og at det skyldes det opfølgende arbejde, der udføres på arbejdsdagene.

Derfor – en stor tak til alle, der er mødt frem.

Der er yderligere et mål med at mødes. Efter et par timers arbejde mødes vi til en god frokost, hvor der er mulighed for at få en snak – og lære hinanden bedre at kende. Hyggeligt samvær!

Vi håber, at der igen i år bliver tilslutning til arbejdsdagene, der er 3. juni, 15. juli og 30. september.

Alle er velkomne uanset kræfter og udholdenhed.

6. Naturplejeprojektet

  • Bestyrelsen havde planlagt, at græsarealerne skulle slås en sidste gang sent på året – og det skete som planlagt.
  • Området, hvor piletræerne har stået, er blevet planeret, så det er muligt frem over at slå de nye pileskud med græsslåmaskine.
  • Desuden var det meningen, at roserne på strandvolden og i området op til Gyvelbugten skulle gra- ves væk. Det samme skulle ske med havtornen ud for Søstensvej. Imidlertid skete der det, at Niels, der står for gravearbejdet, blev syg, så arbejdet først kunne udføres primo 2017.
  • Ny erfaring har betydet, at der i stedet for gravning blev grubbet og fræset. Der er flere fordele ved at arbejde på denne måde – det er hurtigere at udføre – det giver ikke store bunker af rødder
  • – og dermed bliver det også billigere. Det bliver interessant at se resultaterne.

Forsinkelsen af arbejdet resulterer i, at regnskabet viser et overskud i 2016, fordi arbejdet først udføres og betales i 2017.

Fællesarealerne er delt op i zoner efter bevoksning og krav til pleje. Det vil Thorkild orientere om under eventuelt.

7. Naturplejeprojektet

Der er åbenbart opmærksomhed omkring vores naturplejeprojekt. Københavns Universitet har sendt en gruppe arkitektstuderende her til med formålet at studere kystarealerne og sommerhusområdet.

Desuden har Odsherred kommune ønsket illustration til ”Den lille Grønne”

8. Bænke

Der har været et stort ønske om at få flere bænke langs stranden. Der har tidligere været sat bænke op på toppen af strandvoldene. Det har medført så stort slid på skråningen, at stormene og vandet har haft mulighed for at skylle så meget væk, at bænkene er faldet ned.

For at undgå denne nedslidning må der ikke længere anbringes bænke på toppen – i stedet anbringes de nede foran voldene.

I slutningen af juli kom tre bestilte bænke, og Niels gravede huller, så der blev placeret yderligere to bænke foran strandvolden og én på skråningen foran Søstensvej – solnedgangsbænken!

9. Veje

Vinteren har ikke været så hård, men vi har fået en del regn, så der er lidt flere huller end sædvan- lig. Aftalen er, at vejene rettes op i begyndelsen af maj, og der sluttes med et lag clorcalcium, der holder på fugtigheden og mindsker støvgener.

Vi minder om grusbunkerne på Søstensvej og Klitrosevej. De er lagt ud, så man selv kan fylde generende huller. Den bedste måde at reparere på er at fylde hullet op med top, så kommer det ikke igen foreløbig.

10. Beskæring

Kommunen appellerer alvorligt til at man sørger for beskæring af træer og rydning af rabatter langs vejene.

De opfordrer foreningerne om at hjælpe til – og de vil om nødvendigt foretage rydning for ejers regning.

Derfor endnu en generalforsamling med opfordring til at beskære langs vejene. Rabatterne skal være farbare, så man kan træde til side for bilerne. Træerne må ikke hænge ud over vejene, så de generer renovationsbilerne.

Seas-nves elskabe og vandværkets blå pæle står i kanten af vejen, så nogle steder er rabatten meget bred og kørebanen flyttet ud til siden.

Et godt råd er at skære grenene langt tilbage, mens de er grønne, så bliver væksten tættere. Er der døde grene for neden – så fæld og plant nyt.

11. Fibernet

I efteråret inviterede kommunen til en bredbåndsmesse. Vi har tidligere haft telefon og internet på dagsorden, og derfor var det naturligt at møde frem for at høre nyt.

Det blev fulgt af nogle møder med Fibia og repræsentanter fra to andre foreninger på Gniben.

Siden udsendtes mails - og en invitation til møde i Forsamlingshuset - foruden at Fibiabilen har været åben for besøgende ved Olga.

5. maj er kampagnen slut, men resultatet er ikke meldt ud til den enkelte.

12. Skæverter

Skiltet ved Nøkkerosevej er væltet en gang i vinter. Kommunen blev informeret, og på trods af flere rykkere er der endnu intet sket.

Kablerne i seas-nves elskabe sidder stramt. Når skabet påkøres trækkes kablerne løs, med risiko for antændelse. Firmaet er ormalt hurtig til at komme og reparere.

13. Nyt vand

Drikkevandet har tidligere været salt. I 70’erne og 80’erne måtte det ikke bruges til modermælkserstatninger.

Først i 90’erne blev kvaliteten bedre, da vandværkets eget vand blev blandet med vand fra andre værker.

I 2012 begyndte undersøgelserne for at etablere et RO-anlæg til at fjerne saltene. Nu er det etableret og fungerer, så vi får et velsmagende og blødt drikkevand.

14. Kloakering

Efter de hidtidige planer skulle vores område kloakeres om 9 år.

Nu er der kommet en ny økonomisk regulering af vandsektoren. Det betyder, at kommunens spildevandsplan ændres og aktiviteterne reduceres.

Vores spildevand skal pumpes 20 km til et rensningsanlæg ved Tengslemark, der endnu ikke er bygget. Så der går nogle år!

15. TDC

Sidste års beretning orienterede om en aftale med TDC om beplantning af området først på Klitrosevej.

Maling af skabene gik nogenlunde efter aftalen, men efter flere rykkere var tålmodigheden slut, og vi erstattede den med en lejeaftale, med start i 2014 og løbende til 2029. Årlig leje 1500 kr. pristalsreguleret.

Der er selvsåede fyrretræer på vej op, så indtil videre foretager vi os ikke yderligere.

16. Hastigheden på Gnibenvej

Byskiltet ses ikke af alle, der kører ind på Gnibenvej, og der er ingen skiltning fra den modsatte side, når der køres mod byen. GPS’en angiver en hastighedsgrænse på 80 km/t.

En del kører for stærkt ud for Klitrosevej, hvor oversigtsforholdene er ringe. Derfor har bestyrelsen haft kontakt til kommunens trafikafdeling, der har lovet at besigtige forholdene og foretage en ny trafiktælling. Efter flere rykkere har kommunen ikke fulgt op.

17. Ejendomsmæglerskemaer

Ved salg af ejendom spørger mægleren naturligvis, om der er udeståender til foreningen.

Nu er vi blevet præsenteret for tidligere tiders omfattende skema, som sælger selv skal udfylde sammen med mægleren. Får vi flere af den slags, udfylder vi dem, men ikke uden omkostninger.

Evt. fejl i udfyldelsen af skemaet kan formentlig blive ansvarspådragende, derfor er taksten for udfyldelse frem over sat til 1.500 kr. til foreningen.

18. Indbrud

Der har været nogle indbrud i Yderby Lyng – men vi har været forskånet i en del år. Alligevel er det en god ide at lave en aftale om Nabohjælp – og skilte med den.

Det forhindrer ikke indbrud, men det gør følgeskaderne mindre. I øvrigt skal man gøre det svært for tyven at komme ind og lade være med at udstille kostbarheder.

19. Lægen

Torben Steen Hansen stopper den 31. maj.

Det er ikke lykkedes at finde af afløser, men Ulf Bern Jensen, som har konsultation etablerer i næste måned en satellit-klinik på Odden.

Han vil praktisere fra Havnebyen, når klinikken er indrettet i den tidligere kommunale bygning. I mellemtiden fungerer han på Søndervangsvej.

20. Ødelagte jollevogne

Vi opfordrer ejerne af de defekte jollevogne på stranden til at fjerne dem. De kan ikke bruges, og de skæmmer. Sker det ikke, vil bestyrelsen stå for fjernelsen.

21. Molslinjen

Der kommer endnu en færge til Molslinjen så antallet af afgange udvides til 30.

Udkørslen fra Gnibenvej til Oddenvej bliver hermed spærret i endnu længere tid. Benyt oversigten på hjemmesiden til at se, hvornår der er færgetrafik.

22. Afstandsregler

For god ordens skyld minder vi om Quick-guiden og afstandsreglerne.

23. Olga

Der er sket meget siden sidste år, hvor ejerne fik tildelt kommunens Mangfoldighedspris. Siden er flygtningefamilien flyttet, efter at have haft succes med at servere nye retter.

Sidst er Lisbeth blevet eneejer. Hun har bygget om, så det er muligt at gå fra rum til rum – og sæsonen er udvidet.

Vi har alle gavn og glæde af forretningen, og ønsker derfor Lisbeth held og lykke.

  24.  E-mailadresser og betalingsservice.

  Sidste år manglede vi 9 e-mailadresser – det er nu blevet til 8.

  Med postvæsenets nye leveringsbetingelser, er kontakten blevet endnu sværere. Det kan derfor blive nødvendigt at overveje en
  ændring af vedtægterne, så brevet erstattes af en SMS.

  Der er stadig nogle, der ikke har en betalingsserviceordning. Det koster! Foreningen betaler mere, og flere får ikke betalt til tiden, og  
  må af med et rykkergebyr.

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login