Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2014 Referat
top
Page
 

 

Referat af generalforsamlingen den 10. maj 2014 afholdt på Odden forsamlingshus

59 medlemmer repræsenterende 39 parceller deltog i mødet

1. Valg af dirigent
Formanden Carsten Parby (CP) bød velkommen, og foreslog Janne Albertsen (JA) som dirigent. Generalforsamlingen (GF) godkendte JA som dirigent.
 
JA takkede for valget og konstaterede at GF var lovligt indkaldt.
Jørgen Kjems blev valgt som referent og Tom Smith og Peter Hemme blev udpeget som stemmetællere.

JA konstaterede at GF var gyldig og beslutningsdygtig.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen virksomhed i det forgangne år

CP gennemgik bestyrelsens beretning (bilag):  Det har været et travlt år med 7 bestyrelsesmøder; - Ole Køppen, som var valgt som formand i 2013, var trådt tilbage af personlige årsager, og bestyrelsen havde konstitueret sig med Carsten Parby som formand og Flemming Peuliche(FP), som kasserer; - Der havde været møder og god kontakt med naboforeninger-ne; - Efterårsstormene havde været hårde ved området; - Naturplejeplanen (pkt. 4 a) havde fået god fremdrift med støtte fra kommunen og 15 juni fonden. Der er udført arbejder i alle tre foreninger til et beløb af ca. 250.000 kr.; - Overholdelse af deklarationen gav stadig problemer, og der var dialog med kommunen om hjælp at fastholde praksis; - Vejene vil blive istandsat, når det bliver tørt nok dertil; - Der har været kontakt til kommune og myndigheder for at sikre overholdelse af hastighedsgrænsen på Gnibenvej og bedre lysregulering af færgetrafikken; - Sag vedrørende hævd på stiforbindelsen mellem Sandstensvej og Lyngbugten var stillet i bero og afventer private sonderinger; - Foreningens økonomi var sund, men skiftet fra Danske Bank til AL havde givet problemer med opkrævning af kontingent. Der var derfor ikke opkrævet rykkergebyr i år; – CP appellerede til at alle opgiver en e-mailadresse til foreningens kasserer.

Nogle få medlemmer var overraskede over og beklagede, at naturplejeprojektet var blevet så omfattende. CP svarede at det er udført efter naturplejeplanen, og at der er tale om et 3-årigt projekt som skulle genskabe den righoldige flora, som var truet af de invasive arter rynket rose, havtorn og gyvel. Videre debat herom under pkt. 4.

Peter Hemme og Henrik Skov advokerede for en forvaltning af deklarationen, der gav bestyrelsen mulighed for mindre betydende lempelser. CP svarede med støtte fra Hans Henrik Raith, at var vanskeligt at begynde at give dispensationer, og at grundene var så store, at det var rimeligt at kræve deklarationens afstandskrav overholdt.

Kenny Petersen spurgte, hvor længe yderligere skridt i sagen om stiforbindelsen kunne vente. CP svarede at sagen var stillet i bero, men ville kunne genoptages. Et retsligt søgsmål ville kræve godkendelse på en ekstraordinær eller den kommende generalforsamling.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse
FP gennemgik det reviderede regnskab for 2013 (bilag)
Et medlem spurgte til sikkerheden for indestående i Vestjysk Bank. FP svarede at foreningen var dækket af indskudsgarantien.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Forslag fra bestyrelsen

4a. Naturgenopretning og plejeplaner:
4a. 1: CP og Thorkild Christensen (TC) forelagde forslag til videreførelse af genopretnings-projektet, som var godkendt på sidste generalforsamling, men som man nu kunne se de første resultater af:

Generalforsamlingen giver sin accept til, at der arbejdes videre med fjernelse af rynket rose, havtorn, pilekrat og græs, og at der i de kommende år afsættes midler til vedligeholdelse af de reetablerede områder.

Peter Hemme spurgte til økonomien i det fortsatte projekt. CP svarede, at vi forventer, at den kommunalt betalte indsats samt støtten fra 15. Junifonden vil kunne sikre gennemførelse af genopretningen undtagen fjernelse af pilekrat (se pkt. 4.a.2).
Inger Ladegaard foreslog en mindre radikal fjernelse af rynket rose, som efterlod nogle håndterbare ”øer”. TC svarede, at det forslag ville man tage op i den fælles planlægningsgruppe specielt for områderne/skråningerne mellem yderste sti og strandkant.
Gregers Lystager, mente at roser og havtorn var nyttige som befæstelse af voldene og bad om at gangstierne blev genetablerede. CP svarede, at erfaringen havde vist at roserne ikke beskyttede voldene, og at bestyrelsen følger naturplejeplanen. TC cirkulerede billeder fra områder i Nordjylland, hvor hybenrosekrat havde taget fuldstændig overhånd. TC nævnte tillige at støtte fra EU næppe kunne komme på tale, da Stenlejerne ikke var klassificeret som Natura 2000 område.
Forslag 4a. 1 blev vedtaget med 34 stemmer for og 5 stemmer imod.

4a. 2: CP forelagde bestyrelsens forslag:

Generalforsamlingen giver sin accept af, at pilekrattet fjernes for foreningens midler.

Bent Nelhorf-Holm og Henrik Skov støttede forslaget om at fjerne pilekrattet helt. Det ville genetablere interessante vådområder. TC bekræftede at vedligehold ville blive enklere, hvis pilekrattet som planlagt blev gravet op og ikke kun beskåret.
Forslag 4a. 2 blev vedtaget med 38 stemmer for og ingen imod

4a. 3: TC forelagde forslaget vedrørende den efterfølgende pleje, som bestyrelsen foreslår gennemført med en kombination af medlemsindsats og brug af entreprenør. Bestyrelsen vil arrangere arbejdsdage, hvor det er håbet, at flere har lyst til at mødes omkring fjernelse af enkeltstående planter, opsamling af løse rødder mv. Indsatsen er ulønnet, men efterfølgende vil der blive arrangeret frokost. Der informeres via hjemmesiden, og ellers er man velkom-men til at tage kontakt til Thorkild Christensen, der er ansvarlig for denneaktivitet. Første arbejdsdag afholdes 7. juni kl. 10 – med start fra Nøkkerosevej 20.  De tre foreninger i Stenlejerne har i fællesskab anskaffet værktøj som er velegnet til opgaverne.
For at sikre at plejeplanen gennemføres ønskes følgende bemyndigelse:

Hvis medlemsaktiviteten ikke er tilstrækkelig udføres arbejdet af entreprenør.

Peter Hemme spurgte til økonomien, og CP svarede at fjernelse af pilekrat i indeværende år og udgifter til plejeplanen i år og næste år ville kunne afholdes inden for det godkendte budget for 2014 og det foreslåede budget for 2015.
Flere medlemmer gav udtryk for støtte til de fælles arbejdsdage. Ellen Damsø foreslog, at der afsættes to arbejdsdage ad gangen. TC svarede positivt. Der blev stillet forslag om ekstrabetaling til de, der ikke mødte op til arbejdsdagene. Opkrævning af ekstraarbejde vil give en del registrering, og bestyrelsen foretrækker en ordning, hvor foreningen betaler med et frokostarrangement til de fremmødte. Flere udtrykte støtte til et forslag fra FP om at enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer tog ansvar for delområder på fællesarealet. TC var positiv og ville undersøge de praktiske muligheder herfor inklusive adgang til det fælles værktøj. TC præciserede, at materialer der klippes af, slås eller rives op skal fjernes helt fra området.
TC oplyste at den store mængde materiale, der lå på området vil blive brændt af ved Skt. Hans og evt. i dagene derefter.
Forslag 4a. 3 blev enstemmigt godkendt

4b. Godkendelse af budgetforslag for 2015 
FP forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2015 (bilag), som indebærer øgede udgifter til pleje af fællesareal.
Forslag 4.b blev vedtaget med 38 stemmer for og 1 imod

4c. Fastsættelse af kontingent
FP forelagde bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse i 2015 til 700 kr. årligt
På et spørgsmål om man kunne tære lidt på formuen svarede CP, at der stadig var usikkerhed om omfanget af støtte fra kommune og fonde til færdiggørelsen af  genopretningsprojektet. Hans Henrik Raith anførte, at der også var brug for et økonomisk beredskab i sagen om stiforbindelsen.
Forlag 4c. blev vedtaget med 35 stemmer for, 3 imod og 1 undlod at stemme.

5. Forslag fra medlemmer
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
a. Flemming Peuliche blev genvalgt som kasserer
b. Thorkild Christensen blev genvalgt
c. Vibeke Daugbjerg ønskede ikke at genopstille. Mogens Daugbjerg blev valgt.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Gitte Randløv blev valgt

8. Valg af 2 revisorer
Britt Sørensen blev genvalgt
Mogens Daugbjerg kunne ikke genopstilles, da han var valgt til bestyrelsen.
Ole Køj blev valgt

9. Valg af revisorsuppleant
Jørgen Iwan Rasmussen blev genvalgt.

10. Eventuelt
TC gentog opfordring til at møde op naturplejeopgaverne den 7. juni kl. 10-14. Værktøjer var blevet demonstreret af Jørgen Stoltz på naturvandringen den 9. maj. Der vil være interessante opgaver til alle og dagen vil blive afsluttet med en fælles frokost. Der vil blive udsendt skriftlige invitationer og tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen.
Der var en drøftelse af sikkerheden omkring den gamle tunnel for enden af Søstensvej. Sune Pilgaard mente at den var udført meget solidt og oplyste, at der var personer i Gyvelbugten, der har mere viden om anlægget.
Hans Henrik Raith takkede bestyrelsen for et stort arbejde i det forgangne år inden dirigenten afsluttede mødet.

Sjællands Odde den 17. maj, 2014

 

Dirigent:                               Referent:

                    …………………………                    …………………………….
                    Janne Albertsen                        Jørgen Kjems

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login