Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2023 Referat
top
Page

Referat i PDF-format

Generalforsamlingen 2023Grundejerforeningen Klitrosebugten

 

Referat af generalforsamling

afholdt lørdag den 20. maj 2023 kl. 10:00

i Forsamlingshuset, Skoletoften 6, Havnebyen

 

  1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Asger Kej, Nøkkerosevej 18, som dirigent.

Asger Kej blev valgt ved akklamation.

Dirigenten vurderede, at generalforsamlingen er vedtægtsmæssigt indkaldt.

 

  1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden indledte med at konstatere at det igen været et roligt år, hvor bestyrelsen har klaret sig med 3 møder, hvor de vigtigste sager har knyttet sig til vedligehold af vores veje og fællesareal.

Nye medlemmer: 3 ejendomme i foreningens område har skiftet ejere siden sidste generalforsamling.

Fællesarealerne: Bestyrelsen synes fortsat at de fælles naturplejedage er et rigtigt godt aktiv i vores fortsatte vedligehold, det vil Rune Vedelsdal gøre mere detaljeret rede for senere på dagsordenen.

Naturpleje: Jørgen Stoltz er inviteret med til mødet i dag, han vil under eventuelt fortælle om, hvordan man kan gøre sin egen grund mere naturlig og biodivers.

Tanken er at medvirke til at bevare og videreudvikle vores område, så det bevarer sit naturlige præg, og ikke udvikler sig mere i retning af parcelhus og villakvarter, som man ser i mange andre sommerhusområder. Eller som det er udtrykt i vores vision og holdninger på hjemmesiden:

“ .. vi opfordrer til, at man holder sig til beplantninger, som er naturlige i området - og derfor bevarer områdets karakter. Lad os holde os væk fra planter, træer og buske, som hører hjemme i muldjord i parcelhushaver - og bevare et åbent og unikt sommerhusområde, der ikke "springer i skov" - og ændrer karakter fra det oprindelige åbne landskab”.

Dette tema drøftes også med kommunens repræsentanter på det årlige møde med de andre foreninger i Stenlejerne.

Der kommer af og til muligheder op om støtte til konkrete projekter af denne karakter, og det vil bestyrelsen fremover være opmærksom på, selvom odds for at opnå støtte kan være ringe.

Affaldsspande: Kommunens beslutning at alle skal have 4 opdelte affaldsspande har affødt mange henvendelser til bestyrelsen.

Bestyrelsen har forståelse for det stigende behov for minimering, sortering og genanvendelse af vores affald, men samtidig vil vi gerne begrænse de æstetiske gener, de mange spande kan skabe i vores område.

Vi opfordrer derfor til fælles naboløsninger, og fremsætter et konkret forslag


Kystnære vindmøller: Bestyrelsen har fået henvendelser fra tilsvarende foreninger i Klint-området, som har protesteret mod Andels planer om kystnære vindmøller.

Vi har fulgt debatten, men ikke taget del. Dels føler vi ikke, at vi havde noget mandat i den sag, og dels forlød det, at militæret på Gniben havde frabedt sig møller i nærheden af deres områder.

Så vi kunne så at sige ligge i læ af deres udmelding.

Endelig er der nu lavet et midlertidigt stop for tilladelser til denne type vindmølleparker. Det skyldes den overvældende interesse fra private investorer i at udnytte den såkaldte ”åben dør” ordning, som tilsyneladende er blevet for lukrativ, uden at staten eller naboerne får ”en del af kagen”.

Færgetrafikken: Vi deler den nærværende bekymring for færgetrafikken, der kommer flere og større færger, og vi kan til sommer se frem til noget, der ligner timesdrift.

Dette gør det til tider meget svært at komme ud fra Gnibenvej.

Der laves nye vejbaner med flettespor og lysreguleringen ved udkørsel fra færgen bliver nedlagt.

Bestyrelsen, ved Jesper Harder, har fulgt op i Vejdirektoratet, for at høre om vores muligheder for at få lysregulering ved udkørslen fra Gnibenvej, men svaret var ikke imødekommende.

At forsinke 100 færgetrafikanter et halvt minut vejer tilsyneladende tungere end at 10 lokale beboere skal vente i 10 minutter.

Gnibenvej: Der ikke sket noget med anmodningen om at gøre vejen til en såkaldt 2+1 vej med større sikkerhed for bløde trafikanter. Der er stigende trafik på vejen – ikke mindst når TIR-bageren har åbent. Kommunen ser stadig på sagen.

Veje: Vores egne veje er forsat i rimelig god stand, og vi har også i år både repareret og saltet hovedvejene, og bestyrelsen, ved Jørgen Fangel, har gennemgået stikvejene, som er blevet repareret efter behov.

Bevoksning langs vejene: Bestyrelsen, ved Jørgen Fangel, har igen været en tur rundt i vores område og efterfølgende kontaktet grundejere, hvor der var åbenlyse problemer. Opfordringerne er blevet pænt modtaget og dialogen været konstruktiv.

Men opfordringen i år er atter: Gør det selv inden kommunen gør det på din regning!

Hjemmeside: Der er forsat god grund til at sige Carsten Parby tusind tak for arbejdet med at redigere og opdatere vores hjemmeside, vores egen ”lokalavis”.

Facebook-gruppe: Den er fortsat en nyttig kommunikationskanal, som alle medlemmer opfordres til at benytte sig af. Det var f.eks. rart at få at vide at stormen Malik i januar sidste år ikke havde anrettet store skader i vores område, ligesom det er nyttigt at få at vide, hvornår bageren og andre holder åbent.

Formanden fortsatte beretningen med at sige tak til den øvrige bestyrelse for behageligt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Ikke mindst har Jesper Harder og Annette Hartmann måttet lægge en stor indsats i at efterkomme alle regler for hvidvask og datasikkerhed i arbejdet med at overdrage ansvaret for vores konti til Annette som ny kasserer. Undervejs viste det sig, at ikke alt i processen kan håndteres via nettet, et brev fra Nets lå i postkassen på Odden i januar- februar, hvilket affødte et ekstra gebyr og ekstra besvær for Annette.

Alt er nu på plads, og Annette har få det fulde ansvar for vores penge.

Formanden afsluttede beretningen med at orientere om at han ikke stiller op til genvalg, da han fylder 80 til efteråret, og synes, at yngre kræfter må til.

Han har nydt samarbejdet og de mange kontakter til andre her i området, og det er en glad og tilfreds formand, der takker af og giver stafetten videre.

 

Kommentarer fra medlemmer: ingen

Generalforsamlingen godkendte beretningen ved akklamation.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Annette Hartmann forelagde regnskabet, som også ligger på hjemmesiden.

Kommentarer fra medlemmer:

Det blev påpeget at de 2 manglende kontingentindbetalinger også burde fremgå af balancen.

Annette pointerede, at det ikke gav mening at hensætte beløbende som et tilgodehavende, idet det ikke vides, hvem der mangler at betale og det derfor ikke er muligt at rykke for restance og ej heller overdrage gælden.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet ved akklamation.

Referenten: Jesper Harder har efterfølgende gransket sagen og har ved fintælling fundet ud af de 1.200 kr. der mangler i 2022, er for meget indbetalt kontingent i 2021.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

- Naboløsninger til de nye affaldsspande:

Formanden gennemgik forslaget, som også ligger på hjemmesiden.

Ansøgning om naboløsning sendes til kommunen, deadline er i efteråret, men gør det gerne nu.

Kommentarer fra medlemmer:

Der opleves ofte vild kørsel fra renovationslastbilerne, bestyrelsen opfordres til at kontakte kommunen.

Bestyrelsen opfordres til at udfærdige forslag til indhegning, herunder udseende og farvevalg.

Der blev spurgt om større fællesløsninger for hele veje, bestyrelsen orienterede at disse skal betales af grundejerforeningen og ofte er særdeles dyre.

Forslaget blev herefter vedtaget, og da det går videre end kommunens forslag om kun ”grunde med sammenfaldende skel” opfordres grundejere til at indsende erfaringer og resultater til bestyrelsen, ved Jørgen Fangel  jf@klitrosebugten.dk, som vil samle og offentliggøre status.

 

- Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende badebro på fællesarealet:

Formanden gennemgik forslaget, som også ligger på hjemmesiden.

Forslaget om selve badebroen blev suppleret af Tina Nielsen og Kim Petersen, Klitrosevej 25.

Kommentarer fra medlemmer:

En grundejer fremfører at en badebro strider mod intentionen om et ”naturligt område”.

En grundejer fremfører at en badebro hjælper hvor det ofte er svært at finde fodfæste i stenene.

En grundejer informerede om et alternativ med et udfyldt fiskenet, oplevet i Grækenland.

Forslaget blev herefter godkendt, og interesserede i at deltage i arbejdsgruppen kan henvende sig til bestyrelsen, ved Jesper Harder jh@klitrosebugten.dk.

 

- Forslag til budget 2024

Kassereren gennemgik kort budgetforslaget, som også ligger på hjemmesiden

Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget - herunder fastsættelse af uændret kontingent 600 kr. - ved akklamation.

 

  1. Forslag fra medlemmerne.

- Oprydning af foreningens skilte

Karen-Magrethe Daél, Kiselvej 2, gennemgik forslaget, som også ligger på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil lave en oversigt over skiltene og fremkomme med et forslag, som måske både kan forenkle, forbedre og forskønne.

Input kan sendes til bestyrelsen, ved Jørgen Fangel  jf@klitrosebugten.dk

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af formand:

Bestyrelsen indstillede at suppleant Lene Honoré Boysen overtog jobbet som formand.

Generalforsamlingen valgte Lene Honoré Boysen ved akklamation.

Valgt til bestyrelsen:

Jørgen Fangel – accepterer genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Jørgen Fangel ved akklamation.

 

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Lene Honoré Boysen – nu formand, genvalg ikke muligt.

Hans-Henrik Raith, Søstensvej 27 opstiller.

Generalforsamlingen valgte Hans-Henrik Raith ved akklamation.

 

  1. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.

Valg af revisorer:

Ole Køj – accepterer genvalg.

Flemming Peuliche– accepterer genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Ole Køj og Flemming Peuliche ved akklamation.

Valg af revisorsuppleant:

Jens Arendt – accepterer genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte Jens Arendt ved akklamation.

 

  1. Eventuelt

Bestyrelsen, ved Rune Vedelsdal har lavet en samlet præsentation: Naturpleje Klitrosebugten 2023 – 10 år efter, som sammen med dette referat blive lagt på hjemmesiden.

Rune gennemgik præsentationen, herunder aktiviteterne i indeværende år:

 Strandoverdrev, slåning i maj-juni og efterår, samt måske grabning.

 Tunnelen, slåning i maj-juni, ekstra indsats fra interesserede grundejere samt måske grabning

 Pilemosen, slåning af siv og brombær maj-juni og efterår

 Klitheden, slåning maj-juni og måske senere.

 

Jørgen Stoltz supplerede med at hyppig slåning er det mest effektive i områder med rynket rose.

Jørgen Stoltz gav derefter en kort introduktion af tilbuddet om at arrangere fælles ture rundt hos interesserede grundejere, hvor man kan så få konkrete ideer og anvisninger til naturpleje på de enkelte parceller, med understøttelse af foreningens vision og holdninger.

Bestyrelsen foreslår at tage imod dette tilbud og interesserede kan henvende sig til bestyrelsen ved Rune Vedelsdal rv@klitrosebugten.dk.

 

Kommentarer fra medlemmerne:

Et medlem oplyste om langvarige problemer under en omfattende omlægning af haven på en tilstødende matrikel, specielt megen tung trafik med materialer, lange arbejdsdage og weekend-arbejde. Problemet blev også påpeget sidste år, men fortsætter uændret.

Foreningens regler på området er klare, og der opfordres til fortsat nabo-dialog.

Et medlem supplerede med at et raftehegn på samme grund er i modstrid med foreningens regler

Et medlem orienterede om en måske ulovligt lavet sti til vandet, mellem Nøkkerosevej og Klitrosevej.

Bestyrelsen vil kigge på begge sager

 

Rune Vedelsdal overrakte herefter den afgående formand et par velfortjente flasker rødvin.

Formanden takkede til slut dirigenten og lukkede generalforsamlingen.

 

Underskrevet 03.06.2023.

 

 Asger Kej, Dirigent                                      Jørgen Fangel, Referent

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login