Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2020 Referat fra generalforsamlingen
top
Page

Hent referatet i PDF-format HER

Generalforsamling 2020Foto: Rune Vedelsdal

Grundejerforeningen Klitrosebugten

 

Referat af generalforsamling

afholdt lørdag den 5. september 2020 kl 10:00

i Forsamlingshuset, Skoletoften 6, Havnebyen

  1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Robert Jønsson, Nøkkerosevej 14, som dirigent. Robert Jønsson blev valgt ved akklamation.

 

  1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden indledte med at beskrive områdets herligheder og udtrykke ønsket om fortsat at bevare områdets karakter og at understøtte det lokale erhvervsliv og de lokale initiativer
- specielt  i den nuværende vaskelige periode. Han fortsatte med at beskrive bestyrelsesarbejdet i det forgangne år. Bestyrelsen afholder årlige møder med kommunen og de to naboforeninger i “Stenlejerne” om naturplejen i de tre foreninger. Kommunen sætter stor pris på vores arbejde og har derfor indstillet os til “5. Junifondens Naturpris”. Efterladte både på stranden er et af de løbende problemer, som bestyrelsen ønsker at få ryddet op i. Fibias gravearbejder overvåges løbende - der har været lidt problemer med kvaliteten af de indstallerede routere - formanden anbefaler at anskaffe “mesh-routere”. Formanden opfordrer til hjælp til at holde vores iøvrigt flotte veje i god stand ved at bruge de udlagte grusbunker til selv af fylde mindre huller. Desuden opfordres grundejerne (igen) til at sørge for, at vejene holdes passable gennem beskæring, så vegetation holdes inden for vejskellet. Bestyrelsen har fortsat fokus på, at deklarationen overholdes - især reglerne om bygningers afstand til skel, som er mere restriktive end de kommunale byggevedtægter. Formanden slutter af med at takke bestyrelseskolleger og naboforeningerne for et godt samarbejde. Han rettede en specielt tak til Carsten Parby for arbejdet med at vedligeholde vores meget flotte hjemmeside. Generalforsamlingen modtog bestyrelsens beretning.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Jesper Harder forelagde regnskaber, som også var udsendt med indkaldelsen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Kasseren gennemgik kort budgettet og gør opmærksom på, at der er sat flere penge af til ekstern hjælp til naturplejen og mindre til bestyrelsesarbejdet..

4. Vi budgetter indtil videre med årlige underskud for at undgå en øgning af kontingentet

- idet kapitalen godt kan tåle at blive nedbragt til et lavere niveau. Generalforsamlingen godkendte budgettet fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingentet.

Bestyrelsen havde i indkaldelsen annonceret et forslag om, at opkrævninger af kontingent, der ikke betales via betalingsservice, skulle pålægges et gebyr på 100,- kr. Bestyrelsen har trukket dette forslag tilbage for at gå i tænkeboks om andre måder at sikre nem identifikation af indkomne betalinger.

  1. Forslag fra medlemmerne.

-  Der var ikke indkommet forslag inden fristen den 1. april 2020.


  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To medlemmer var på valg:

Jesper Harder, kasserer – accepterer genvalg
Rune Vedelsdal – accepterer genvalg

Generalforsamlingen genvalgte Jesper Harder og Rune Vedelsdal.

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen. Annette Hartman blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

 

  1. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. Ole Køj og Flemmeing Peuliche blev valgt som revisorer og Annette Hartman blev valgt som revisorsuppleant.


  2.  Eventuelt

Et medlem efterspurgte mere information om det løbende arbejde i betyrelsen - formanden gjorde opmærksom på, at der faktisk er en rubrik på hjemmesiden (“Nyt fra bestyrelsen”) og lover at kommunikere lidt mere på denne rubrik.

Et medlem spurgte til muligheden for at opføre badebroer - Carsten Parby gør opmærksom på, at det er i en kystsikringszone, og der kræves en tilladelse - bestyrelsens holdning til badebroer er afvisende - bestyrelsen vil efterspørge kommunens holdning og regler.

Et medlem oplyser om nye beboere med nye skikke, som giver problemer og udfordrer det gode naboskab. Han opfordrer bestyrelsen til at gennemgå ordensreglerne for at sikre, at de tager højde for en ny type af beboere i området. Formanden accepterer opfordringen til at give ordensreglerne et serviceeftersyn, og at lægge overvejelserne ud til debat på hjemmesiden.

Et medlem opfordrer til en indsats over for gyvel - på såvel fællesområder som på private grunde - på private grunde har bestyrelsen kun henstillinger som instrument. Rune Vedersdal gjorde opmærksom på, at vores naturpleje har fokus på bekæmpelse af gyvel på fællesområderne.

 

Formanden takkede dirigenten og lukkede generalforsamlingen.

Han overlod derefter ordet til Rune Vedersdal, som i bestyrelsen er ansvarlig for naturplejen. Rune gennemgik naturplejens formål og status. Præsentationen bliver lagt på foreningens hjemmeside. Link

 

Underskrevet 09.09.2020:

 

Robert Jønsson

                        

Asger Kej

 

 

Dirigent

 

Referent

 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login