Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2014 Beretning
top
Page
 

 

Beretning til generalforsamlingen 2014


Møder/aktiviteter. Det har været et år med megen aktivitet.

• Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvoraf ét har handlet om konstituering efter at Ole Køppen af personlige årsager trak sig som formand. Bestyrelsen valgte Carsten Parby som ny formand, Jørgen Kjems som sekretær og Flemming Peuliche som kasserer.
• Desuden har der været deltagelse i flere møder med naturplejegruppen, heraf ét med kommunal deltagelse. Sideløbende har der været udvekslet mange tanker og forslag via mail.
• Det årlige møde med nabogrundejerforeningerne - den 14. juli. Det var igen et godt møde med gensidig udveksling af synspunkter og overvejelser om naturplejeprojektet. Desuden blev der snakket om trafikken på Gnibenvej og færgetræk på Oddenvej samt deklarationen, som omfatter os alle. Der var enighed om at mødes igen i 2014.
• Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden og lagt arkiv i Dropbox.

Stormene Allan og Bodil
I efteråret fik vi besøg af Allan og Bodil, der satte deres præg på området.
Den 28. oktober væltede orkanen Allan med vindstød på op til 46,6 m/s mange af de store træer, så flere strækninger blev spærret. Et hus på Sandstensvej mistede noget af taget. Men da orkanen kom fra vest, anrettede den ikke skader på kysten.
Godt en måned senere (5.-6. dec.) ankom den orkanlignende Bodil fra nord med vindstød op til 42,2 m/s. Da der samtidig er forhøjet vandstand går det voldsomt ud over kysten, og nogle steder forsvinder mange meter af strandvolden. Samtidig skylles store mængder sten og sand ind gennem lavningerne, og områderne bag strandvolden oversvømmes. Stierne oven på volden er nogle steder skyllet i havet og bag voldene forsvandt de og blev til lange søer. Det var ikke muligt at færdes normalt langs stranden.
Hertil kom kaos af opskyl og afdækning af rester fra det gamle stenværk.
Vi kan ikke sikre os mod lignende orkaner, men bestyrelsen har haft kontakt til Kystdirektoratet for at få tilladelse til fylde de huller der er på stiovergangene ud mod havet. I løbet af kort tid kan vi slide overgangene så langt ned, at vandet løber ind bag strandvolden selv ved mindre storme. Det vil vi prøve at undgå.
For enden af Nøkkerosevej og Søstensvej tog stormen et par bænke. Bestyrelsen foreslår at de sættes op – men for at undgå slid på skråningen - nede på stranden. Medlemmer, der er interesseret i at sætte bænken op, kan henvende sig til Thorkild Christensen, bestyrelsen.
De største skader skete på kysten, men selv om det var færre end i oktober - så væltede der igen mange træer i den østlige del af foreningen.

Naturplejeplanen – Fællesarealerne
De, der kom her til i 70’erne og 80’erne oplevede en helt anden natur, end den vi har i dag. Roser, havtorn, græs og pil har i mange år gradvist bredt sig på fælles- og strandarealer. På trods af slåning af roserne og beskæring af pilekrattet har det fortsat bredt sig – og siden har havtornen spærret store arealer for færdsel. De sidste år var det ikke muligt at komme ned på stranden fra Søstensvej, hvis ikke havtornen var blevet slået.

For at få styr på den kraftige tilvækst inviterede bestyrelsen i 2012 kommunen og Jørgen Stoltz til at besigtige området. På møderne var der stor forståelse og interesse i at støtte et projekt, men der skulle først foreligge en godkendt naturplan.
Hermed startede samarbejdet med Jørgen Stoltz og de to naboforeninger og der blev udarbejdet natur-plejeplaner. Kommunen havde nævnt muligheden af at stå for rydning af rynket rose og Stoltz havde kontakt til en fond, men da vi nåede generalforsamlingen 2013, var der ingen endelige tilsagn om støtte.
Efter Stoltz’ præsentation vedtog generalforsamlingen rynket rose, havtorn, pilekrat og græs fjernes, såfremt der kom støtte udefra – og at der frem over skal afsættes midler til vedligeholdelse af de reetablerede områder.

På generalforsamlingerne i Gyvelbugten og Tornerosebugten nåede man frem til de samme beslutninger, og herefter startede et mere formelt samarbejde mellem foreningerne – ’Naturplejeplan Stenlejerne’.
Den 5. september 2013 afholdtes et møde med deltagelse af alle: 2 biologer fra Natur og Miljø, OHK, J. Stoltz og repræsentanter fra de tre grundejerforeninger. Området blev besigtiget, og de kommunale repræsentanter orienterede om, at der stadig var frie midler for 2013, som de ville søge om til vores naturpleje. Et meget positivt møde.

4. december godkendes naturplejeprojekterne, og der gives samtidig en specifik afbrændingstilladelse. Kommunen påbegynder en fjernelse af roser på eget areal ved Strandvejen, og tilbyder at fortsætte gravningen i foreningerne, hvis vi sørger for efterarbejdet. Det var dét, vi havde håbet på.

18 december kommer så en bekræftelse fra ”15 juni fonden”, om at den vil støtte projektet med 300.000 kr., hvoraf ca. 200.000 kr. vil blive anvendt til rydning og slåning. Der er ingen særlige krav til foreningerne.

Efter rydningen i Gyvelbugten fortsættes der i Tornerosebugten, for så at slutte hos os her i april 2014, hvor strandoverdrevene med græsser, lave roser og havtorn bliver slået og de gamle roser trukket op.
Arbejdet er ikke færdigt, men på nuværende tidspunkt ser det ud til, at gravning af rosenrødderne først kan genoptages en gang i efteråret.

Sidste års forslag om dyrehold i indhegninger er ikke længere på tale. Punktet skyldes, at kommunen nogle steder kun ønsker at foretage vedligeholdelse på denne måde, men vi skal formentlig selv klare den del.

Under punkter fra bestyrelsen har vi lagt op til at få bekræftet sidste års beslutning om naturpleje af arealerne. Sidste år blev beslutningen taget ud fra beskrivelser af, hvad plejeplanen indeholder. Nu kan vi se resultaterne, og derfor synes vi, at beslutningen skal bekræftes.

Overholdelse af deklarationen
Bestyrelsen arbejder fortsat for at deklarationen overholdes.
For et år siden fik vi en god aftale med forvaltningen om, hvordan vi fik sikret, at den blev overholdt.
… og det tegnede til, at kommunen levede op til den. Efter at der er sket ændringer i ledelsen, har vi haft et møde med den nye leder, der forsikrer os om, at intet nybyggeri vil blive godkendt, hvis det er i strid med deklarationen.
Det er anderledes med småhuse. Her lægger kommunen op til, at foreningen skal foretage et civilt søgsmål.
Dette er en ny situationen, som bestyrelsen ikke har haft mulighed at forholde sig til. Sagens alvor understreges af, at der findes en dom fra Køge, hvor en bestyrelse blev dømt til at betale erstatning, fordi den ikke havde sørget for overholdelsen af den gældende deklaration.
Vi er ikke ene om dette problem, så det skal selvfølgelig drøftes med de to andre foreninger, der er i samme situation.
Det er vigtigt at understrege, at deklarationen er gældende for alle medlemmer af foreningen – og den skal overholdes. Der gives ikke dispensationer.
Inden længe vil bestyrelsen sende en oversigt over hovedpunkterne i deklarationen ud til alle.

Vejvedligeholdelse
Når vi ser bort fra nogle få store huller er vejene i god stand. Reparationen af Hybenrosevej ser ud til at have hjulpet.
Aftalen med vognmanden var, at han skulle ordne vejene i slutningen af april, men han kan ikke lave et ordentligt arbejde, hvis der er meget vand – så vi må afvente.
Da Gnibenvej 18 benytter Buskrosevej, er der truffet en aftale om betaling af vejbidrag. Det fremgår af regnskabet for 2013.

Beskæring langs vejene.
Alle vejene er 8 m brede og stikvejene er 6 m brede. Grundejerforeningen sørger for at vejbanen vedligeholdes, og grundejerne skal sørge for at beskære træerne og rydde rabatten.
Bestyrelsen var sidste år ude for at se på forholdene, og de steder, hvor der trængte til vedligeholdelse, fik en opfordring til at beskære.
Bestyrelsen vil her gerne takke de mange, der har fulgt opfordringen, og håber at alle – hvert år – sørger for at rabatterne er ryddet for roser, brombær, gyvel og andet, der forhindrer færdsel – og træerne er skåret tilbage til skel.

Orkanerne har fjernet en del af de store træer. Mange burde nok overveje, om de ikke selv skulle fælde, for at undgå problemer.
Deklarationen indeholder krav om beplantning i skel, men det betyder bare, at man skal plante nyt, hvis man fælder de høje gamle træer. Tag en snak med naboerne, om de har lyst til at være med til fældning og genplantning.
… og husk at få kørt afklippet væk, så vi undgår de brandfarlige kvasbunker.

Trafikken på Gnibenvej og fra Mols-Linien
Hastighedskontrollen på Gnibenvej er gennemført i perioden 1.-7. august 2013. Der er lavet 2 trafiktællin-ger - den ene ud for nr. 35 og den anden ud for 2. Begge tællinger viser n gennemsnitshastighed på 44 km/t.
Hastighedsbegrænsningen på 50 km/t overskrides ud for nr. 2 af 25 % - ud for nr. 35 er tallet på 40 %, hvilket vil sige, at hver 10. kører mere end 60 km/t.
Den ansvarlige i kommunen vurderer ud fra disse tællinger, at der ikke er grundlag for at gøre yderligere.
Hvis det stadig opleves risikabelt at køre ud fra Kitrosevej, følger vi op med en ny henvendelse.

Færgetrafikken er stadig meget intens og der sejles nu med lastbiler. Sidste henvendelse fra foreningen skete til Vejdirektoratet, og det er lykkedes at få nogle små pauser i trafikken, men de bliver desværre ofte udjævnet ved udkørsel for gult og hurtige accelerationer. Det siges, at pauserne ikke kan øges uden at der sker en ophobning på færgelejet. Så spørgsmålet er, om det er anstrengelserne værd at fortsætte.
På hjemmesiden findes en oversigt over færgetrafikken – for de, der vil undgå at sidde i kø.

Opfølgning fra sidste generalforsamling
Internet. På sidste generalforsamling blev spurgt efter bedre internetforbindelser. Bestyrelsen har på hjemmesiden informeret om hvilke udbydere, der har master i området. Fastnetforbindelser giver mu-lighed for op til 50 Mbit download.
Odsherred Erhvervsforening lavede en undersøgelse over modtageforholdene i kommunen. Trods flere rykkere har vi ikke modtaget noget svar, og der har ikke været publiceret noget.

På hjemmesiden har der været et udspil til interesserede i at foretage lyngpleje. To har foretaget rydning, så nu er det kun at vente på den nye lyng.

Økonomi
Bankskifte fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Foreningen har skiftet fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank for at få renter af indestående. Flytningen gik ikke helst så glat, som vi havde forventet, da nogle medlemmer fik deres penge retur, og skulle modtage en ny opkrævning.
Dette problem er nu løst, og ekstraomkostningerne er refunderet af banken.

Stien
Vi har tidligere oplevet, at stien fra Buskrosevej til Majrosevej blev spærret for trafik.
Da der ikke havde været søgt hævd, var den nye ejer i sin gode ret til at forhindre denne.

På samme måde har det altid været muligt at færdes mellem Sandstensvej og Lyngbugten – først som vej og siden sti. Flere af foreningens medlemmer har været glade for at kunne benytte den. Derfor undersøgte bestyrelsen mulighederne for at vinde hævd på stien.
Tilbagemeldingerne var klare – stien har eksisteret i mere end 20 år, og derfor kan der vindes hævd.
Ejerne af de to grunde, som stien ligger på, blev kontaktet, men de ville ikke acceptere en hævd.

Siden er bestyrelsen blevet informeret om, at der er rimelig sandsynlighed for at vinde en sag, men hvis den tabes vil omkostningerne løbe op omkring 100.000 kr. Da bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at føre en sag på det niveau, er den sat i bero.
Herefter er der sat hegn op om grundene, og bestyrelsen opfordrer til, at man ikke færdes på nabogrundene.

Indbrud
Den 15. september blev der stjålet cykler på Klitrosevej 14.  Bortset fra dette, har der været fred og ro. Politiet konstaterer at antallet af indbrud i regionen er faldet med 31 % fra 2012 til 2013.

E-mail adresser
Da bestyrelsesarbejdet er ulønnet beder vi om, at vi får brugbare e-mailadresser fra alle – det gør arbejdet meget lettere – og højner informationsniveauet.

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login